Informatie voor werknemers

Je bent aangesloten aan de groepsverzekering van je werkgever. De Wet op de Aanvullende Pensioenen – WAP – regelt het sociaal en fiscaal kader van de groepsverzekering die voorziet in een aanvulling op het wettelijk pensioen. 

Een pensioenfiche bevat informatie over uw opgebouwde pensioenreserves en eventueel andere bijkomende waarborgen.

 

Deze pensioenfiche met de gegevens over je verworven rechten
 • Vermeldt alle informatie over de waarborgen leven en overlijden

 • geeft een indicatie of er al dan niet een wezenrente en/of bijkomende prestatie bij overlijden door ongeval is voorzien
 • Inbreuk via publicatie/verspreiding
 • vermeldt het financieringsniveau
 • kan je raadplegen op mypension.be
 • Dit is onze gebruikelijke fiche op datum van de jaarberekening. 
  Deze fiche vermeldt de bedragen van alle waarborgen, ook de aanvullende. 
  Als de datum van de jaarberekening voorzien in het pensioenreglement van je werkgever op 
  1 januari valt, zal de informatie over de waarborgen leven en overlijden dezelfde zijn als deze op de pensioenfiche. Als de jaarberekening niet op 1 januari valt, zal de informatie verschillend zijn.
Employee Pensioenreglement

Elke pensioentoezegging wordt beheerd op basis van een groepsreglement. In het groepsreglement worden de rechten en de verplichtingen van de werkgever, van de aangeslotenen en van hun rechthebbenden bepaald. Het beschrijft de aansluitingsvoorwaarden en de regels over de uitvoering van het pensioenplan. U kunt dit reglement op eenvoudig verzoek bij uw werkgever verkrijgen of op de website van www.mypension.be.

Er bestaan 3 soorten pensioentoezeggingen

 • In het type "Vaste Prestatie" (Defined Benefits of DB-plan) gaat de inrichter (meestal de werkgever of de sectorale inrichter) de verbintenis aan een bepaalde prestatie op einddatum van het contract uit te keren, uitgedrukt in kapitaal of rente. Deze prestatie staat over het algemeen in een bepaalde verhouding tot het salaris en de duur van de loopbaan volgens een formule en wordt gefinancierd met een periodieke premie. 
 •  In het type "Vaste Bijdrage" (Defined Contributions of DC-plan) gaat de inrichter de verbintenis aan om periodiek vooraf bepaalde bijdragen of premies te betalen voor de financiering van het aanvullend pensioen. Dit kan een vast bedrag zijn of een bepaald % van het salaris. Met deze bijdragen wordt een reserve opgebouwd die op de pensioendatum resulteert in een kapitaal of rente voor de aangesloten werknemer. In principe wordt het volledig rendement op de netto premies (=betaalde premies na aftrek van taksen en kosten) aan de aangeslotenen toegekend.
 • In het type "Cash Balance" belooft de inrichter een prestatie die wordt samengesteld uit de toekenning van periodiek vooraf bepaalde bedragen verhoogd met een in het pensioenreglement vastgesteld rendement. Net zoals bij een vaste bijdrage plan kan het toegekende bedrag ofwel een vast bedrag zijn ofwel een percentage van het salaris. Ook al lijkt dit type pensioenplan sterk op een "Vaste Bijdrage" plan, het is toch eerder een "Vaste Prestatie" plan omdat de inrichter een bepaald eindresultaat garandeert en slechts bijdragen betaalt rekening houdend met het gewaarborgd eindresultaat en in functie van de behaalde beleggingsresultaten.

  Elke groepsverzekering bestaat uit één van deze soorten toezeggingen of een combinatie ervan.
Gewaarborgd minimumrendement en verworven reserves

Om de aangeslotenen te beschermen voorziet de WAP dat voor plannen van het type "vaste bijdragen", "Cash Balance" en ook voor de persoonlijke bijdragen in plannen van het type "Vaste Prestaties", de werkgever een minimumrendement moet waarborgen. 

In 2004 was dit minimumrendement 3,25% voor de werkgeversbijdragen en 3,75% voor de persoonlijke bijdragen. Sinds 1 januari 2016 zijn deze percentages vervangen door één percentage namelijk 1,75%. De wet voorziet dat dit percentage kan evolueren in functie van de evolutie van het gemiddeld rendement van de Belgische Staatsobligaties op 10 jaar. Het gewaarborgd minimumrendement mag niet lager zijn dan 1,75% en niet hoger dan 3,75%.

De WAP voorziet dat er twee mogelijke methodes zijn voor de berekening van het minimumrendement bij wijziging van het gewaarborgd minimumrendement.

Bij de verticale methode wordt de nieuwe intrestvoet niet alleen toegepast op de toekomstige bijdragen maar ook op alle reeds opgebouwde bedragen volgens het minimumrendement.

Bij de horizontale methode is de nieuwe intrestvoet van toepassing op de toekomstige bijdragen en blijven de opgebouwde bedragen verder genieten van het historisch minimumrendement tot op de pensioenleeftijd. 

Sinds 1 januari 2016 vermelden alle nieuwe pensioenplannen welke methode gebruikt wordt voor de berekening van het minimumrendement. De reglementen die al bestaan op deze datum worden aangepast tegen 1 januari 2019 om de methode die gebruikt wordt te vermelden. Voor het overgrote deel van deze plannen is bij Allianz de horizontale methode van toepassing.

Bij pensioenplannen van het type "vaste prestatie" worden uw verworven rechten berekend in verhouding tot de reeds gepresteerde loopbaan tegenover de volledig te presteren loopbaan tot de pensioenleeftijd.

Het pensioenreglement bepaalt of u als aangeslotene onmiddellijk kunt aanspraak maken op de verworven reserves en prestaties of pas na 1 jaar aansluiting. De reserves die u eventueel opbouwt met persoonlijke bijdragen zijn altijd onmiddellijk verworven. 

Uittreding

Aan uittreding (d.w.z. beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders dan door overlijden of pensionering) zijn op geen enkele wijze kosten verbonden voor de aangeslotene. 

Bij uittreding voorziet de WAP in de volgende mogelijkheden:

 • U kan uw reserves – zonder wijzigingen aan te brengen – bij de pensioeninstelling van uw vroegere werkgever laten
 • U kan uw reserves bij de pensioeninstelling van uw vroegere werkgever laten maar met toevoeging van een overlijdensverzekering die gelijk is aan de verworven reserves. Die keuze kan nuttig zijn in de gevallen waar de waarborg overlijden wegvalt bij uittreding. Eens uit dienst heeft u maximaal 12 maanden de tijd om die keuze te maken. De gemaakte keuze is onherroepelijk.
 • U kan uw verworven reserves overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
 • U kan uw reserves overdragen naar 1: de onthaalstructuur van de bestaande pensioeninstelling. Bij overdracht worden uw reserves losgekoppeld van de pensioentoezegging bij de werkgever en verder beheerd volgens de keuze die u maakt binnen de mogelijkheden aangeboden door deze onthaalstructuur. 2: een daarvoor erkende pensioeninstelling. 
Uitbetaling aanvullend pensioen is gekoppeld aan opname wettelijk pensioen

 • Het aanvullend pensioen moet worden uitbetaald op het ogenblik dat het (vervroegd) wettelijk rustpensioen effectief ingaat (betaald wordt). 
 • Het aanvullend pensioen kan worden uitbetaald ook al neemt de aangeslotene zijn wettelijk pensioen niet op vanaf − de wettelijke pensioenleeftijd − de leeftijd wanneer het vervroegd wettelijk pensioen mogelijk is als het reglement dit toelaat. De groepsverzekeringsreglementen van Allianz voorzien deze mogelijkheid onder voorwaarde dat de aangeslotene niet meer in dienst is
 • Er zijn overgangsmaatregelen voor bestaande pensioenplannen op 1 januari 2016 als de vervroegde vereffening toegelaten is in het desbetreffende pensioenreglement. Werknemers geboren vóór 1962 kunnen hun aanvullend pensioen toch nog laten uitbetalen voor hun wettelijke pensioenleeftijd. Voor werknemers geboren in: − 1958 of vroeger → vanaf de leeftijd van 60 jaar − 1959 → vanaf de leeftijd van 61 jaar − 1960 → vanaf de leeftijd van 62 jaar − 1961 → vanaf de leeftijd van 63 jaar.
 • Voor nieuwe pensioentoezeggingen mag de pensioenleeftijd voorzien in het pensioenreglement niet lager zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd. De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt momenteel 65 jaar. In 2025 wordt dit 66 jaar en vanaf 2030 is dit 67 jaar. 
Informatie aan de aangeslotene

 • Elke aangeslotene krijgt elk jaar een pensioenfiche volgens het model voorgeschreven in de WAP met alle gegevens die ook kunnen geraadpleegd worden op de website van de overheid www.mypension.be. Deze pensioenfiche geeft altijd een beeld van de situatie zoals die bestaat op 1 januari van een bepaald jaar.
 • Elke aangeslotene krijgt ook elk jaar een fiche waarop de gegevens over de verworven prestaties en verworven rechten vermeld staan die Allianz uitgeeft op de hoofdvervaldag van het pensioenreglement. Deze fiche bevat meer gegevens dan wat wettelijk voorgeschreven is en de hoofdvervaldag valt niet noodzakelijk samen met 1 januari.  
  - Als de hoofdvervaldag niet samenvalt met 1 januari kan dit aanleiding geven tot andere cijfers omdat het een situatie is op een ander tijdstip en eventueel ook op basis van andere gegevens. Het tijdstip van aflevering van beide fiches kan soms verschillen.
  - Als de hoofdvervaldag van uw groepsverzekering op 1 januari valt, ontvangt u beide fiches samen. 

  Naast de jaarlijkse pensioenfiches stelt Allianz jaarlijks een verslag op over het beheer van de pensioentoezegging met onder andere gegevens over het behaald rendement en de aangerekende kosten in het voorbije jaar. Dit verslag is beschikbaar bij de werkgever waar de aangeslotene het op eenvoudig verzoek kan verkrijgen.
Recht op uitkering in de vorm van een rente


Als aangeslotene hebt u het recht om de uitkering in kapitaal te laten omzetten in een levenslange uitkering onder de vorm van een periodieke rente.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!
Contacteer een makelaar