Informatie over het coronavirus en zakelijke verzekeringen

Heb je vragen over de financiering van jouw onderneming, jouw personeel of wil je gebruikmaken van de financiële steunmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd? Raadpleeg dan de volgende bronnen.

 

Verzekeringssector blijft klanten bijstaan in deze moeilijke tijden.

Veel klanten hebben het moeilijk in deze coronacrisis. Wij vinden het belangrijk deze klanten bij te staan. Dat pakken we op met de hele branche. Sinds maart ondersteunen we onze klanten met speciale maatregelen. In december heeft Assuralia bekendgemaakt welke nieuwe maatregelen we nemen en welke we verlengen.

Allianz staat uiteraard volledig achter deze maatregelen. Deze tabel geeft de maatregelen beknopt weer:

De contractuele voorwaarden van uw contracten blijven volledig van toepassing. We raden u aan deze nog eens te bekijken.

Wij, en uw makelaar, blijven tot uw beschikking voor eventuele vragen.

Met het coronavirus, zien veel bedrijven zich genoodzaakt om te sluiten of om hun activiteiten te beperken. Veel werknemers bevinden zich dus in tijdelijke werkloosheid door economische omstandigheden of door overmacht, en andere dreigen er zich in de toekomst nog in bevinden.

Om de impact van deze situatie van tijdelijke werkloosheid op de aanvullende voordelen van de werknemers (verzekeringen leven, overlijden, gezondheidszorgen) te beperken, hebben de verzekeringssector en de overheid een akkoord gevonden. Dit werd vastgelegd in de wet van 7 mei 2020, zoals later gewijzigd.

Behoud van de dekkingen, zonder formaliteiten
Bij tijdelijke werkloosheid, al dan niet deeltijds, wordt (worden) de arbeidsovereenkomst(en) van uw werknemer(s) in principe geschorst. In zo’n situatie, voorziet vaak het verzekeringscontract dat de waarborgen geschort zijn.

De wet van mei 2020, zoals later gewijzigd, bepaalt dat de dekkingen die werknemers genieten via hun werkgever ongewijzigd blijven verder lopen zonder verdere formaliteiten en ongeacht het feit dat de voorwaarden van de collectieve verzekering de schorsing voorzien in geval van tijdelijke werkloosheid door overmacht of door economische omstandigheden.

Dit geldt voor alle type toezeggingen, zowel voor pensioenopbouw als voor risicodekkingen (overlijden, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorgen).

Praktisch:

 • Voor de berekening van de voordelen en de premies worden de berekeningsparameters, zoals onder andere het referentieloon, gebruikt zoals gekend bij aanvang van de tijdelijke werkloosheid.
 • De betaling van de premies loopt gewoon verder. Voorziet uw toezegging naast de werkgeverspremies ook persoonlijke bijdragen, dan zullen deze eveneens doorlopen. Voor de persoonlijke bijdragen bent u verplicht als werkgever om duidelijk te communiceren naar uw werknemers over de modaliteiten van inhouding van deze persoonlijke premies evenals de modaliteiten van spreiding in de tijd.
 • Als uw toezegging voorziet in een keuze voor werknemers (cafetariaplan) dan mag in de periode van tijdelijke werkloosheid geen wijziging van keuze plaatsvinden.

Uitstel van betaling is mogelijk
Voor de premies die betaald moeten worden voor werknemers in tijdelijke werkloosheid, wordt u de mogelijkheid geboden om uitstel van premiebetaling tot 31 maart 2021 te vragen. Dit uitstel is mogelijk zowel voor werkgeverspremies als voor persoonlijke bijdragen.

Als u een uitstel van de premiebetaling tot 30 september al heeft aangevraagd en het saldo nog niet betaald is, dan is de uitstelperiode verlengd tot 31 maart 2021, op eenvoudige schriftelijke aanvraag.

Als u van deze mogelijkheid nog geen gebruik heeft gemaakt of als u in tussentijd de premies al betaald heeft, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en bezorg ons een lijst van alle werknemers voor wie u tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd en voor wie u de premiebetaling wenst uit te stellen. Wij vragen de nodige attesten van de RVA als bewijs.

Noteer toch dat de in tussentijd betaalde premies niet terugbetaald zullen worden.

Voor de collectieve ziekteverzekeringen is een uitstel van premiebetaling tot 30 juni 2021 mogelijk. Meer detail onder “gezondheidszorgen (hospitalisatie en Ambulante kosten)” en “Arbeidsongeschiktheid”.

Mogelijkheid tot schorsing van de dekkingen
Als werkgever heeft u toch het recht te opteren voor schorsing van de verzekeringsovereenkomsten voor uw werknemers die tijdelijk werkloos zijn met uitzondering van de overlijdensdekking. De wet voorziet inderdaad dat deze dekking minstens tot 30 juni ongewijzigd blijft verderlopen.

Het blijft zeker aan te raden de volledige waarborgen te behouden om een eventuele impact op uw werknemers in deze moeilijke periode op te vangen.

Bent u toch genoodzaakt om een tijdelijke schorsing van uw overeenkomsten door te voeren, neem dan contact op met uw Senior Consultant EB of uw makelaar. Breng ons van deze beslissing op de hoogte binnen de 30 dagen na ontvangst van onze mededeling of binnen de 30 dagen na de aanvang van de tijdelijke werkloosheid indien deze later aanvangt.

We bekijken de mogelijkheden rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke overeenkomst.

Als u onder toepassing van de wet van 7 mei de schorsing van uw contract(en) al heeft aangevraagd, dan moet u niets doen; de schorsingsperiode wordt automatisch verlengd tot 31 maart 2021 en de overlijdensdekking dient behouden te worden tot diezelfde datum.

Praktische informatie bij schorsing door tijdelijke werkloosheid:

 • U hebt per verzekeringsovereenkomst de keuze om de waarborgen te schorsen. Alle dekkingen voorzien in de overeenkomst worden geschorst met uitzondering van de overlijdensdekking die minstens tot 31 maart 2021 moet behouden blijven.
  Opgelet: als de waarborgen ‘premievrijstelling’ en/of ‘rente bij arbeidsongeschiktheid’ deel uitmaken van een ‘cafetariaplan’ en u beslist om de waarborgen van het cafetariaplan volledig te schorsen bij tijdelijke werkloosheid, dan worden alle risicodekkingen in het cafetariaplan geschorst, ook als deze dekkingen in aparte overeenkomsten beschreven staan. Enkel de overlijdensdekking moet verplicht behouden blijven.
 • De beslissing om de waarborgen van een verzekeringsovereenkomst te schorsen, moet identiek zijn voor alle verzekerden van die overeenkomst die zich in tijdelijke werkloosheid bevinden.
 • Een schorsing kan niet gevraagd worden voor enkel het gedeelte gefinancierd door persoonlijke bijdragen.
 • De schorsing van de dekking(en) gebeurt door een bijlage op te maken aan uw verzekeringsovereenkomst.
 • Als u beslist de waarborg(en) te schorsen, verplicht de wet u om de betrokken verzekerden hierover op duidelijke wijze in te lichten alsook de gevolgen die dit met zich meebrengt.
 • Breng ons ook op de hoogte van het einde van de technische werkloosheid om de waarborgen opnieuw in voege te stellen.

Voor al uw vragen blijven de gebruikelijke communicatiekanalen beschikbaar.

Bedrijven die financieel zijn getroffen door de Covid-19 crisis en die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een uitstel van betaling tot 30 juni 2021 aanvragen voor de premies van hun collectieve ziekteverzekering. De premies blijven verschuldigd maar de betaling ervan wordt enkele maanden uitgesteld.  Het totale uitstel (alle perioden van uitstel gecombineerd) mag niet meer dan 9 maanden overschrijden.

Meer informaties kan je terugvinden in het Protocol,  deel “algemeen” van de huidige FAQ

Als je werknemer besmet is met het coronavirus (COVID 19), dan zijn de ambulante kosten (medische consultaties, medicatie, enz.) en/of hospitalisatiekosten in verband met de behandeling gedekt, in overeenstemming met de bepalingen van je contract.

De behandeling moet een curatief karakter hebben en wettelijk erkend zijn door de Belgische sociale zekerheid. In het buitenland, moet de behandeling ook dringend zijn.

Zuiver preventieve (niet curatieve) medische kosten zijn niet gedekt door onze contracten. Je  werknemer zal dus geen tussenkomst genieten als hij preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder dat hij besmet is.

De kosten van opsporingstesten voor Covid-19 worden, tegen bepaalde voorwaarden, volledig terugbetaald door het RIZIV. Geen enkel supplement mag aangerekend worden.

Voor meer informatie betreffende de opname door de RIZIV van de opsporingstestenkosten, ga naar : https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstesten-coronavirus-covid19-pandemie.aspx

Gezien uw werknemer niets moet betalen. Allianz hoeft hier dus niet in tussen te komen.

Zuiver preventieve opsporingstesten (en niet curatieve) zijn niet gedekt door onze verzekeringscontracten. 

Om de verspreiding van COVID 19 tegen te gaan, worden medische consultaties telefonisch georganiseerd. Hier staat een honorarium van 20 euro tegenover, dat integraal terugbetaald wordt door de ziekteverzekering (ziekenfonds).

Patiënten betalen dus geen remgeld, waardoor ook Allianz niet dient tussen te komen.

Als de ziekenhuisopname uitgesteld is tot een latere datum als gevolg van de maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen in het kader van de COVID 19-crisis, zal Allianz de kosten voor pre-hospitalisatie betalen, overeenkomstig de contractuele voorwaarden) die reeds zijn gemaakt op basis van de aanvankelijke datum van de ziekenhuisopname. De kosten voor pre-hospitalisatie die tussen de eerste datum van de ziekenhuisopname en de nieuwe datum van de ziekenhuisopname worden gemaakt, worden eveneens vergoed volgens de voorwaarden van het contract.

Uw werknemer moet Allianz onmiddellijk op de hoogte brengen van het uitstel van zijn hospitalisatie.

Voorbeeld: uw werknemer moet in het ziekenhuis opgenomen worden op 1 april, maar de opname wordt uitgesteld tot 1 juni. De kosten voor pre-hospitalisatie tussen 1 april en 1 juni worden vergoed.

Bij annulering van de ziekenhuisopname zonder een nieuwe datum vast te stellen, zijn de gemaakte kosten tijdens de pre-hospitalisatieperiode gedekt.  De post-hospitalisatie-kosten zijn uiteraard niet gedekt.

Voorbeeld: uw werknemer moest in het ziekenhuis opgenomen worden op 1 april, maar de opname wordt geannuleerd. De kosten gedurende de pre-hospitalisatieperiode van een maand zijn gedekt.

Als de afspraken en behandeling niet kunnen plaatsvinden of verdergezet kunnen worden door de maatregelen in het kader van de COVID 19-crisis, dan zal Allianz finaal tussenkomen wanneer de afspraken opnieuw kunnen plaatsvinden, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden in het contract.

Voorbeeld: uw werknemer verlaat het ziekenhuis op 30 april. Een eerste afspraak bij de kine staat gepland op 1 mei. Door de COVID 19-maatregelen kan de afspraak niet plaatsvinden en wordt deze uitgesteld tot 1 juni. De post-hospitalisatieperiode voor de kinesitherapie zal aanvangen op 1 juni en de prestaties binnen de post-hospitalisatieperiode zullen terugbetaald worden. Als het contract drie maanden dekking verleent voor post-hospitalisatie, dan zal Allianz de sessie bij de kine vergoeden tijdens de periode van 1 juni tot en met 31 augustus.

Omdat elke situatie anders is, vragen we uw werknemer om meteen contact te nemen met ons om zijn of haar situatie te bespreken.

Als je werknemer naar het buitenland reist dan is hij gedekt conform de voorwaarden van het contract, ongeacht de kleur van de reisbestemming.

Niettemin wijzen we je erop dat de Belgische autoriteiten sterk afraden om naar het buitenland te reizen en dat de terugkeer naar Belgje na een dergelijke reis onderworpen is aan bepaalde formaliteiten (aangifte, quarantaine, testen, …). Meer info, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Als je werknemer geen andere keuze heeft dan naar een risicozone te reizen, dan vragen wij hem om zeer waakzaam te zijn en “als een goede huisvader” te handelen, strikt volgens de instructies van zowel de lokale als de Belgische autoriteiten.

Voor vragen voor hulp en repatriëring gaat u naar de informatiepagina van Allianz Partners.

Bedrijven die financieel zijn getroffen door de Covid-19 crisis en die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een uitstel van betaling tot 30 juni 2021 aanvragen voor de premies van hun collectieve ziekteverzekering. De premies blijven verschuldigd maar de betaling ervan wordt enkele maanden uitgesteld.  Het totale uitstel (alle perioden van uitstel gecombineerd) mag niet meer dan 9 maanden overschrijden.

Meer informaties kan je terugvinden in het Protocol,  deel “algemeen” van het huidige FAQ

We komen tussen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer ten gevolge van het coronavirus (COVID 19), in overeenstemming met de bepalingen van het contract.

Als een werknemer echter niet kan werken omdat hij preventief in quarantaine is geplaatst zonder besmet te zijn, dan kan hij geen beroep doen op zijn verzekering.

Als je werknemer naar het buitenland reist dan is hij gedekt conform de voorwaarden van het contract, ongeacht de kleur van de reisbestemming.

Niettemin wijzen we je erop dat de Belgische autoriteiten sterk afraden om naar het buitenland te reizen en dat de terugkeer naar Belgje na een dergelijke reis onderworpen is aan bepaalde formaliteiten (aangifte, quarantaine, testen, …). Meer info, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Als je werknemer geen andere keuze heeft dan naar een risicozone te reizen, dan vragen wij hem om zeer waakzaam te zijn en “als een goede huisvader” te handelen, strikt volgens de instructies van zowel de lokale als de Belgische autoriteiten.

Neen, doch Allianz voorziet voor het personeel van de aangesloten werkgevers een gratis uitbreiding in gemeen recht. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat zij tijdens hun “klein verlet” verzekerd zijn op het traject van en naar het vaccinatiecentrum (cfr. de arbeidsongevallenwetgeving).

De vergoedingen type Wet worden berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 26.6.1 van de algemene voorwaarden collectieve ongevallen. De maximale vergoedingsperiode voor de waarborg tijdelijke ongeschiktheid bedraagt 730 dagen zonder carenstijd.

Indien er tevens een aanvulllend verzekeringcontract Excedent in voege is, is deze uitbreiding eveneens van toepassing op dat contract.

Ja. Als de werven stilgelegd worden als een direct of indirect gevolg van het coronavirus (COVID-19), dan blijft de dekking automatisch verworven op voorwaarde dat de verzekerde partijen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen gedurende de periode van het stilleggen van de werken.

Als de bouw-montage-testtermijn van de werf afloopt tussen 15 maart 2020 en eind mei 2020, dan wordt de dekking automatisch verlengd, zonder dat dit expliciet moet gemeld worden, tot de eerste van de volgende data:

 • datum van de voorlopige oplevering en/of ingebruikname en/of indienststelling van het project

of

 • 30 juni 2020

Als de impact van de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus (COVID 19) voor een langere duur de werkzaamheden op werven beïnvloedt, dan houden we je uiteraard verder op de hoogte.

Ja, zelfs als je werknemer of jijzelf geen telewerkovereenkomst hebben bij de werkgever zijn telewerkers gedekt door de Arbeidsongevallenverzekering, op voorwaarde uiteraard dat de wettelijke elementen van het ongeval aanwezig zijn. Daarnaast geldt hierbij ook dat het ongeval dient te hebben plaats gevonden als gevolg van de arbeid en tijdens de uitvoering hiervan. Deze ongevallen zouden trouwens ook gedekt zijn als zij zich op de arbeidsplaats hadden voorgedaan.
Nee, het coronavirus (COVID 19) is een ziekte. Ziekten zijn niet gedekt in een arbeidsongevallenverzekering.
Ja. Als je werknemer overlijdt ten gevolge van het coronavirus (COVID 19), dan zal het overlijdenskapitaal van zijn Allianz-overlijdensverzekering uitgekeerd worden aan de begunstigden, in overeenstemming met de voorwaarden van het contract.