Allianz Global Wealth Report 2017

  • Spaargedrag Belgische huishoudens stabiel. Wereldwijd stijgt de groei van financiële activa boven 7%. Schulden stijgen voor het eerst sinds 2009 sneller dan economie

België staat op plek zes in de wereldranglijst rijkste landen van 2016. Daarmee zakt ons land één plek in vergelijking met het voorgaande jaar. De inwoners van België gaan er financieel wel iets op vooruit. De netto financiële activa groeide met 5%. Het rijkste land ter wereld is de Verenigde Staten. Zwitserland is de runner up en Japan staat op een derde plek.

Dat blijkt uit het achtste Global Wealth Report van verzekeraar Allianz waarin het vermogen en de schulden van huishoudens in meer dan 50 landen zijn geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het wereldwijde particuliere vermogen in 2016 met 7.1% is toegenomen, ongeveer gelijk aan de gemiddelde groei na de crisis. Hiermee steeg het vermogen ondanks een politiek turbulent 2016. De financiële activa stegen wereldwijd tot een nieuw record van bijna 170 miljard euro.

De positieve groei van vorig jaar is in grote mate te danken aan de enorme prijsstijging op aandelenmarkten - met name in de geïndustrialiseerde landen was dit het geval. Bijna 70% van de groei in activa vorig jaar was toe te kennen aan de waardeveranderingen van portefeuilles. Slechts 30% was te danken aan oorspronkelijke besparingen; het jaar daarvoor was dit juist omgekeerd.

De samenstelling van besparingen is divers. Privéspaarders verkochten meer waardepapieren dan ze kochten, maar plaatsten twee derde van de fondsen op de bank - een nieuw record. "Het spaargedrag van particuliere investeerders is nog steeds risicomijdend," aldus Michael Heise, chief economist bij Allianz. "Terwijl de financiële activa de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid, voornamelijk dankzij de goede prestaties op effectenmarkten, wordt nieuw geld in de meeste gevallen nog op bankrekeningen gezet, vooral in geïndustrialiseerde landen. Hiermee lopen ze niet alleen winst mis, maar lijken ze ook echt waarde te verliezen: alleen al in 2016 verloren de spaarders naar verwachting ongeveer 300 miljard euro wegens inflatie. Met de stijgende inflatie zou dit cijfer dit jaar tweemaal zo hoog kunnen worden. Voor de beslissers in de financiële industrie, de economie en de politiek is het oplossen van deze paradox één van de grootste uitdagingen de komende jaren.

In België groeiden de netto financiële activa in 2016 met 5%, min of meer in lijn met het tempo van de voorgaande jaren en met het gemiddelde van de eurozone (+ 4,6%). De passiva groeiden met 3,9%, tegenover gemiddeld 4,2% over de laatste vijf jaar. In feite staan de Belgische huishoudens - naast de Finse - vrij alleen in de eurozone, wat een stabiele vraag naar krediet weergeeft. Als gevolg hiervan is de schuldquote sinds de financiële crisis met 10 procentpunten gestegen; de eurozone als geheel toonde een daling van meer dan 6 procentpunten. Niettemin is de Belgische rente bijna 63% lager dan gemiddeld. Op dezelfde manier groeiden de financiële activa met 4,7% (gemiddeld sinds 2012: 4,8%), met een sterke prestatie van verzekerings- en pensioenactiva die compenseren voor een vrij zwakke prestatie van effecten. Het meest opvallende kenmerk van het spaargedrag van de Belgische huishoudens is de verbazingwekkende stabiliteit.

Dit geldt ook voor een langere tijdshorizon, sinds 2012 - het jaar dat de ECB zijn onconventionele reis begon om de euro te redden. De prestaties van de Belgische huishoudens weerspiegelen vrijwel het gemiddelde van het eurozone. Het rendement op financiële activa over deze periode (4,75%) ligt in het midden, hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland (3,4%), maar lager dan in Nederland (6,3%). Ook de waardeveranderingen van portefeuilles vertegenwoordigden 60% van de activagroei in België en 56% in de eurozone als geheel.

In tegenstelling tot de Duitse of Franse huishoudens die hun arbeidsinkomen besparen, is de situatie in België nog steeds tegengesteld: de activa groeien puur door veranderingen in waarde en herinvesteringen van beleggingsinkomsten. Dit gebruiken Belgen ook om het inkomen in te vullen. "In België werkt geld voor spaarders", zegt Kathrin Brandmeir, mede-auteur van het rapport. "In de afgelopen vijf jaar kunnen de Belgische spaarders 1.200 euro per hoofd van hun vastgoedinkomen uitgeven ter consumptie. In vergelijking met andere eurolanden zoals Italië (EUR 5.400) of Nederland (7.500 euro) is dit cijfer echter niet uitzonderlijk hoog. De Belgische huishoudens hebben de lage renteperiode goed verweerd, maar ze hebben er ook weinig van geprofiteerd.”

Wereldwijd kwam snellere groei in activa voornamelijk uit geïndustrialiseerde landen, waar de groei verdubbelde tot 5,2%. Azië (met uitzondering van Japan) was in 2016 de onbetwiste leider, met een groei van 15%. Ook in een vergelijking op langere termijn is Azië (met uitzondering van Japan) de dominante regio, vooral wanneer ook rekening wordt gehouden met de inflatie. De brutowinst per hoofd van de bevolking in Azië (exclusief Japan) is in de laatste decennia met bijna 11% per jaar in reële termen gegroeid.

De overige twee opkomende regio's, Latijns-Amerika en Oost-Europa realiseerden slechts een groei van ongeveer 5%, die meer dan tweemaal zo snel was als de groei in Noord-Amerika (+ 2,1% reële groei sinds 2006) en West-Europa (+1,4 %). Als gevolg hiervan bedroegen deze drie regio's in 2016 zo'n 23% van de wereldwijde bruto financiële activa. Dit aandeel is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Opkomende markten hebben een nog groter gewicht in de groei van activa; 42% van de groei van het laatste decennium kan aan deze groep landen worden toegeschreven. Dit komt grotendeels door de ontwikkeling in China, die sinds 2006 ongeveer 30% van de wereldwijde groei uitmaakte.

De wereldwijde huishoudelijke verplichtingen zijn in 2016 met 5,5% gestegen, het hoogste groeitempo sinds 2007. Dat betekent dat de schuld ook voor de eerste keer sinds 2009 sneller is gestegen dan de nominale economische output. De wereldwijde schuldquote is gestegen met bijna 1 procentpunt tot 64,6%. Het beeld varieerde echter sterk tussen afzonderlijke regio's.

De groei versnelde licht - beginnend van een modaal niveau - in West- en Oost-Europa en in Noord-Amerika. Latijns-Amerika heeft een verdere daling van de groei ervaren. In Azië (met uitzondering van Japan) steeg de schuldengroei echter scherp met nog eens vier procentpunten tot iets minder dan 17%; bovenaan staan Chinese huishoudens die hun verplichtingen met 23% zagen dalen. Dat betekent dat deze regio bijna 20% van de wereldwijde privé-verplichtingen uitstrekt van net onder de 41 miljard euro, tegenover minder dan 7% tien jaar geleden.

"De schuldsituatie in China moet nauwlettend worden gecontroleerd," aldus Michaela Grimm, mede-auteur van het rapport. "Hoewel de schuldquote van huishoudens nog niet in de gevarenzone ligt, is de dynamiek alarmerend: de ratio is in de afgelopen vijf jaar met 17 procentpunten gestegen en in 2016 alleen met bijna zes punten - beide cijfers zijn globaal uitmuntend. Ter vergelijking: in de vijf jaar voor de grote financiële crisis steeg de schuldquote in de VS met ongeveer 20 procentpunten. De Chinese toezichthouders moeten niet de fout in gaan door te geloven dat China immuun zou zijn voor een financiële crisis; tijdige tegenmaatregelen zouden beter zijn."

Ondanks de sterke stijging van de schulden behaalden de netto financiële activa - bruto financiële activa minus schulden – eind 2016 een nieuw wereldwijd record van EUR 128,5 biljoen. Dat is een stijging van 7,6% op jaarbasis. Hoewel dit voor de jaren sinds de crisis licht onder het gemiddelde ligt, ligt het ruim boven de groei van 4,8% vorig jaar.

Ontwikkeling van de wereldwijde rijkdomverdeling sinds het begin van het millennium is bepaald door één fenomeen in het bijzonder: ongebreidelde groei in de wereldwijde middenklasse. Het aantal mensen in deze categorie is in deze periode meer dan verdubbeld, van ongeveer 450 miljoen in 2000 tot meer dan 1 miljard vandaag. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de middenklasse is afkomstig uit de rijkere lagere klasse, met bijna 600 miljoen mensen die sinds 2000 de sprong gemaakt hebben.

Ondanks de opkomst van een nieuwe wereldwijde middenklasse, is de wereld als geheel nog steeds ver weg van een 'eerlijke' verdeling in rijkdom. Als we de bevolking van de landen die we hebben geanalyseerd verdelen in groepen van10%, gebaseerd op netto financiële middelen per hoofd van de bevolking, wordt het duidelijk dat de rijkste 10% van de wereld samen 79% van de netto financiële activa bezit. Desalniettemin was de concentratie van rijkdom zo hoog als 91% in 2000

Deze wereldwijde rijkdom decielen’ kunnen worden gebruikt om de zogenaamde "olifantkaart" te creëren, die de inkomstengroei voor elk percentiel van de wereldbevolking in kaart brengt. De overeenkomsten met het origineel vallen niet te ontkennen. In het bijzonder hebben de huishoudens in het bovenste middendeel van de rijkdomverdeling - de aspirerende middelklasse in opkomende landen - in de afgelopen jaren baat gehad bij de groei van activa. Er is echter een opvallend verschil in het bovenste uiteinde van de distributie. Groei vertraagt aanzienlijk in de 10d deciel, het deciel met het hoogste netto vermogen per hoofd van de bevolking.

“De olifant heeft geen slurf,” aldus Heise. "In tegenstelling tot de inkomenssituatie groeien activa langzamer aan het hogere einde van de schaal dan in het midden. Met betrekking tot een meer gelijkmatige rijkdomverspreiding is dat goed nieuws. Er moeten echter geen illusies zijn over een 'eerlijke wereld'. In de top deciel zijn de gemiddelde netto financiële middelen per hoofd van de bevolking hoger dan de drempel van 200.000 euro; De rijkste 1 procent van de wereldwijde bevolking bezit gemiddeld netto financiële activa van ruim 900.000 euro. Arm en rijk zijn nog steeds twee hele aparte werelden.”

Het Allianz Global Wealth Report is te lezen via:
https://www.allianz.com/v_1506497732000/media/press/document/AGWR_17-Report_EN.pdf

Een interactieve wereldkaart over vermogen en schuld van huishoudens is te vinden op:
https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/interactive-wealth-map