Beleggen

Wil je beleggen? 
Dan ben je hier op de juiste plaats!

Je kan via een levensverzekering sparen of beleggen in functie van je persoonlijke situatie waarbij je meer of minder risico kan nemen.

Allianz bied je een oplossing op maat!

 • Geen kapitaalgarantie noch gewaarborgd rendement (tak 23) en/of kapitaalgarantie en gewaarborgd rendement + mogelijke winstdeling (tak 21). Tak 21 wordt momenteel niet aangeboden.
 • Defensief of offensief beleggen
 •  Risico op maat
 • Rendement gelinkt aan het risico

Momenteel is het gewaarborgd rendement 0%

Een belegging op maat
type rendement

Geen roerende voorheffing of meerwaardebelasting in tak 23

Geen roerende voorheffing op opnames en arbitrages vanaf 8 jaar na de eerste storting in tak 21 en/of onder bepaalde voorwaarden voor vrijstelling

 • Wel premietaks op de belegde premies: 2% voor particulieren of 4,4% voor rechtspersonen
obligatiefondsen

Voor sommige beleggingsproducten van tak 23 en 21  zijn na 1 jaar opnames en arbitrages zonder kosten mogelijk (onder de voorwaarden opgenomen in het document bijkomende precontractuele informatie:

 •  Zoniet zijn uitstap- of overdrachtskosten verschuldigd
 • Allianz heeft sinds 2007 een AA rating bij Standard & Poor’s
 • een Solvency II ratio van 229% op 30/12/2018

De sterkte van deze financiële indicatoren geeft de zekerheid te kunnen voldoen aan de verplichtingen voorzien in de verzekeringscontracten.

Allianz biedt wereldwijd oplossingen van A tot Z.

Sterke merken voor een ruim dienstengamma: Allianz Worldwide Care, Allianz Global Assistance, Allianz Trade, Allianz Global Investors, PIMCO.

Bij het onderschrijven van je contract kies je zelf hoeveel premie je stort en hoe vaak.

Op basis van deze analyse zal hij u advies op maat kunnen geven.

 • ✓ Kies je voor een eenmalige premie, ook wel koopsom genoemd, dan wordt je volledige bedrag in één keer gestort en belegd.
 • ✓ Opteer je voor regelmatige premiebetalingen, dan stort je periodiek (elke maand, elk kwartaal, …) kleinere delen van je totaalbedrag.

Of je best kiest voor een eenmalige premie of voor meerdere premies, hangt af van een aantal factoren:

 • ✓ Investeer je in een levensverzekering met als doel minder belastingen te betalen, dan is de maximale premie per jaar beperkt.
 • ✓ Belangrijk is ook het type levensverzekering waarin je belegt. Gaat het om een contract met een gewaarborgd rendement, een kapitaalgarantie of is het een tak 23-oplossing ? Bij tak 23 worden soms regelmatige premiebetalingen aangeraden. Op die manier beperk je het eventuele beleggingsrisico en kan je toch optimaal profiteren van eventuele waardedalingen. We leggen dit uit met een voorbeeld. 

  Stel, je koopt op 1 januari 10 eenheden van een tak 23-verzekering met een waarde van 10 euro per eenheid. Je belegt dus 100 euro. Drie maand later beleg je opnieuw 100 euro in die verzekering, maar intussen is de waarde gedaald tot 9 euro per eenheid. Je krijgt dan voor je 100 euro geen 10, maar 11 eenheden. Wanneer de koersen vervolgens aantrekken, zal je rendement een stuk hoger liggen. 

  Hou er uiteraard rekening mee dat ook het omgekeerde scenario mogelijk is. Als de waarde van de eenheden in tussentijd stijgt, zal je bij een gespreide premiebetaling de volgende keer minder eenheden krijgen voor dezelfde inleg.
 •  
 • ✓ Ook het totale bedrag dat je wilt beleggen, is van belang. Verzekeraars hanteren vaak minimumpremies voor beleggingsverzekeringen. Als je voor regelmatige premiebetalingen kiest, moet je uiteraard ook dit minimum respecteren.

Heb je hierover nog vragen, neem dan contact met je makelaar. Hij zal je met plezier een antwoord bezorgen.

Levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?

Als je een levensverzekering onderschrijft, dan moet je de begunstigde bij leven en bij overlijden aanduiden.

✓ De begunstigde bij leven is de persoon die het bijeengespaarde kapitaal krijgt op de eindvervaldag van het contract. Dat is meestal de verzekeringnemer zelf.

✓ De begunstigde bij overlijden is diegene die het overlijdenskapitaal ontvangt als de verzekerde sterft vóór de eindvervaldag van het contract.

Je kan vrij kiezen wie je aanduidt als begunstigde bij overlijden: je partner, kinderen, een vriend of familielid,… Je kan doorheen de tijd de begunstigde ook steeds wijzigen (tenzij wanneer er een aanvaardende begunstigde opgenomen is in het contract). Hou er wel rekening mee dat, om belastingvoordeel te genieten op je contract, bepaalde regels gevolgd moeten worden bij het bepalen van de begunstigde.

Opvolgen

De aanduiding van de begunstigde bij overlijden is niet zomaar een banaliteit. Stel, je duidt ‘Marie Peters’ aan als begunstigde. Dat is je echtgenote. Na enkele jaren volgt er een echtscheiding en wat later hertrouw je met Astrid Bruggeman. Als je vergeet om de begunstigde in je contract aan te passen, zal je ex-partner het overlijdenskapitaal ontvangen, en niet je huidige partner. Goed opvolgen en regelmatig checken is dus de boodschap.

Opgelet met de omschrijving

Denk ook goed na over de precieze omschrijving van de begunstigden. Stel, je hebt twee kinderen op het moment dat je het contract onderschrijft: Pieter en Greet. In je verzekering duid je ‘mijn kinderen Pieter en Greet’ aan als begunstigden. Later wordt er nog een derde kind geboren, Wout. Als je je contract niet aanpast, wordt bij je overlijden het kapitaal verdeeld onder Pieter en Greet en krijgt Wout niks. Had je ‘mijn kinderen’ als begunstigde in je contract opgenomen, dan werd het kapitaal wel verdeeld onder je drie kinderen.

Ja, je investering in een levensverzekering geniet een grondige bescherming en dat op meerdere vlakken:

Dit hangt af van de precieze omschrijving van de begunstigden in je levensverzekering.

 • ✓ Heb je bijvoorbeeld je echtgeno(o)t(e) met naam en voornaam vermeld, dan moet je dit na je echtscheiding uiteraard aanpassen. Stel dat je later zou hertrouwen met een nieuwe partner, maar je vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt je ex--partner het uitgekeerde kapitaal als jij sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Je nieuwe partner krijgt dan helemaal niets.
 •  
 • ✓ Heb je als begunstigde ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naam, dan is er geen probleem. Hertrouw je, dan wordt je nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden.

Twijfel je, contacteer dan je makelaar. Hij zal voor jou uitzoeken wat je moet doen.

Wie is wie?

 • ✓ Je makelaar gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die aansluit bij je verlangens en behoeften. Dat kan gaan om een oplossing met een gewaarborgd rendement, een kapitaalgarantie of een tak 23-oplossing (rendement gelinkt aan onderliggende beleggingsfondsen).
 •  
 • ✓ Alle verzekeraars die in België actief zijn, staan onder streng toezicht van de FSMA en de Nationale Bank van België. Hun activiteiten worden nauwlettend opgevolgd.
 •  
 • ✓ Verzekeraars zijn verplicht om voldoende reserves aan te leggen om hun toekomstige verplichtingen in te dekken. Allianz voldoet moeiteloos aan deze solvabiliteitsnorm en heeft meer dan genoeg reserves opzijgezet.
 •  
 • ✓ Een faillissement valt zelden of nooit voor. Als een verzekeraar toch failliet zou gaan dan genieten tak 21-levensverzekeringen van de bescherming door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.
 •  
 • ✓ Als je belegt via een tak 23-levensverzekering doe je er goed aan om het principe van risicospreiding na te leven. Leg nooit al je eieren in één mand: je hebt uitzicht op een hoger rendement dan bij tak 21, maar je draagt ook steeds een bepaald beleggingsrisico. Door met regelmatige premies te werken en door je investering te spreiden over meerdere producten spreid je het risico.

Wanneer en hoeveel betaal je?

Als je een levensverzekering onderschrijft, dan betaal je een premietaks van 2%. 

Bij schuldsaldoverzekeringen in het kader van een hypotheeklening bedraagt de taks 1,1%.

Bij pensioenspaarverzekeringen en tak 26-producten is er geen taks verschuldigd.

Wanneer en hoeveel betaal je?

Enkele jaren geleden voerde de regering een premietaks in op levensverzekeringen. Die bedroeg toen 1,1%. De regering-Di Rupo verhoogde die taks vanaf 2013 tot 2% op levensverzekeringen van het type tak 21 en tak 23. Anders gezegd, op elke premie die je in dergelijke contracten stort, betaal je 2% belastingen.

 

Omdat de regering de Belg wil aansporen om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen, bleven pensioenspaarverzekeringen buiten schot. Op die contracten betaal je dus geen premietaks.

 

Voor schuldsaldoverzekeringen afgesloten in het kader van een hypotheeklening werd de premietaks niet verhoogd, maar bleef hij 1,1%.

 

Een andere uitzondering zijn tak 26-producten. Dit zijn eigenlijk kapitalisatieproducten, waarbij je geen premietaks betaalt, maar wel roerende voorheffing op het rendement.

Ondanks de verhoging van de premietaks blijven levensverzekeringen aantrekkelijke spaar- en/of beleggingsproducten. De premietaks weegt immers vaak minder zwaar door dan de roerende voorheffing die je betaalt op bancaire oplossingen.

Concreet

Bij een tak 21-levensverzekering betaal je in principe roerende voorheffing op een fictief rendement van 4,75%. Hier vind je tips hoe je die roerende voorheffing kunt vermijden en zo je rendement kunt opkrikken.

Op een tak 21-levensverzekering betaal je 25% roerende voorheffing. Deze heffing wordt berekend op een fictief minimumrendement van 4,75%.

Nochtans kan je deze roerende voorheffing vermijden als:

 • je contract langer dan acht jaar loopt en je het kapitaal gedurende die periode onaangeroerd laat
  of
 • je in het contract een overlijdensdekking van minstens 130% opneemt, deze behoudt gedurende de volledige looptijd van het contract en de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in geval van leven dezelfde zijn.

Ook als het contract uitbetaald wordt omdat de verzekerde overlijdt, hoeft er geen roerende voorheffing betaald te worden.

Je betaalt geen roerende voorheffing op een tak 23-levensverzekering, tenzij die voorziet in een gewaarborgd rendement:

 • en je het geld binnen de acht jaar opvraagt
 • en in het contract geen overlijdensdekking van 130% opgenomen werd.

Overlijdensdekking of niet?

Bij een levensverzekering is er niet alleen een verzekeringnemer, maar ook een verzekerde en een begunstigde. Als de verzekerde overlijdt, wat gebeurt er dan met de levensverzekering?

De verzekeringnemer is diegene die het contract onderschrijft. De verzekerde is de man of vrouw die het voorwerp van de verzekering uitmaakt. De begunstigde is diegene die het kapitaal krijgt bij leven en/of overlijden. In bepaalde gevallen zijn verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde dezelfde persoon, in andere niet.

Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt vooraleer het contract afloopt?

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Bevat de levensverzekering een overlijdensdekking, dan wordt dit verzekerde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Is in het contract geen overlijdensdekking opgenomen, dan maken we een onderscheid tussen een tak 21- en een tak 23-product:

 • Bij een tak 21-contract wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd aan de begunstigde(n).
 • Bij een tak 23-levensverzekering wordt de waarde van het contract op dat moment uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Zoals je merkt, is de aanduiding van de begunstigde(n) in je contract geen vluchtig detail. Denk goed na over de begunstigde(n) in je contract en check regelmatig of dit nog overeenstemt met de realiteit. Denk bijvoorbeeld aan nieuw samengestelde gezinnen, waarbij wel de ex-partner nog als begunstigde staat aangeduid … Vraag je makelaar om raad

Neen, zeker niet.

Bij een tak 23-verzekering is het rendement doorgaans niet gewaarborgd maar hangt het af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Als die fondsen het goed doen, dan boek jij een mooi rendement. Scoren de fondsen minder goed, dan ligt ook jouw rendement lager of kan je zelfs een deel van je belegd kapitaal verliezen.

Waarin beleggen?

Een belangrijke vraag is dan ook waarin de onderliggende fondsen precies investeren. Gaat het om beleggingen in cash of obligaties, dan is het beleggingsrisico beperkt. Beleggen de fondsen in aandelen, dan kan het risico sterk verschillen, afhankelijk van het type aandelen, de regio, de sector, enz.

Gestructureerde producten

Sommige tak 23-producten voorzien in een kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Dit worden dan ‘gestructureerde producten’ genoemd.

Risico spreiden

Als je belegt in tak 23 heb je uitzicht op een hoger rendement dan bij tak 21-levensverzekeringen. Daartegenover staat een bepaald ‘beleggingsrisico’. Belangrijk is om dit risico zoveel mogelijk te spreiden.

Dat kan op verschillende manieren:

 • Stop niet al je geld in een en hetzelfde product.
 • Beleg in verschillende fondsen met een andere invalshoek.
 • Betaal de premie in verschillende schijven, bijvoorbeeld per maand.

Wil je investeren in een tak 23-product, ga dan langs bij je makelaar. Hij zal je verlangens en behoeften analyseren en samen met u een vragenlijst invullen om te peilen naar:

 • uw kennis en ervaring met financiële producten.uw financiële situatie.
 • uw spaar- en beleggingsdoelstellingen.
 • uw risicogevoeligheid
 • Op basis van deze analyse zal hij u advies op maat kunnen geven.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.