Bescherming Persoonsgegevens

Privacy

Privacy Statement

Allianz Benelux hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. In deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens leert u hoe Allianz Benelux uw persoonsgegevens beheert in het kader van de diensten die de maatschappij verleent. We leggen u uit hoe, waarom en in welke mate we als verwerkingsverantwoordelijke gebruikmaken van uw persoonsgegevens. 

Indien uw verzekeringsovereenkomst uzelf dekt, verzoeken we u deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens aandachtig te lezen.

Indien de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten ten gunste van andere personen dan uzelf (bv. werknemers of bestuurders van uw onderneming, één of meerdere derden enz.), blijft deze verklaring volledig van toepassing, behalve voor wat betreft de toestemming voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens (gezondheid). In dat geval kunnen enkel de personen ten gunste van wie de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten hun akkoord geven. Indien we in het kader van een risicobeoordeling of het beheer van een schadegeval waarvoor de verwerking van gezondheidsgegevens vereist is, gegevens van deze personen verzamelen, brengen we hen persoonlijk op de hoogte van ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens. In geval van verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens vragen we hun persoonlijke toestemming.

Een samenvatting van deze verklaring en een link naar onze website vindt u in de algemene voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst en in de diverse documenten voor het verzamelen van persoonsgegevens. 

Allianz Benelux is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Albert II-laan 32, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het ondernemingsnummer 0403258197. Allianz Benelux nv is een dochteronderneming van Allianz SE, gevestigd te Königinstrasse 28, 80802 München, Duitsland. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht u ons de door ons gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons die gegevens niet bezorgt, wordt het beheer van uw overeenkomst of uw schadegeval echter ernstig belemmerd of zelfs onmogelijk.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

(1) de evaluatie van het verzekerde risico op basis van uw verzekeringsovereenkomst,

(2) het precontractuele beheer van de verzekeringsaanvraag of -voorstel;

(3) het beheer van de contractuele relatie met u, uw verzekeringsbemiddelaar of andere partners,

(4) het beheer van uw verzekeringspolis,

(5) het beheer en de afhandeling van eventuele schadegevallen en terugbetalingen,

(6) het verlenen van klantenservice (telefoongesprekken, e-mails, verzekeringscertificaten, expertises),

(7) het beheer van de door de AVG gedekte rechten, klachten, geschillen en buitengerechtelijke, gerechtelijke of administratieve procedures,

(8) de terugvordering van schadekosten bij aansprakelijke derden,

(9) de verplichte verstrekking van informatie over uw verzekeringssituatie aan de belastings-, socialezekerheids- of controleautoriteiten,

(10) het toezicht op het evenwicht van de verzekeringsportefeuille van onze onderneming.


Onder toezicht van de portefeuille verstaan we het evenwicht tussen de inningen en de verbintenissen, de continue analyse van de globale risico’s, de statistieken, de tevredenheidsenquêtes, de kwaliteitscontrole van de verrichtingen, de monitoring van de technische handelingen, de rapporten en analyses binnen Allianz Benelux of de groep Allianz of naar de autoriteiten, de herverzekeringsprogramma’s.

(11) de preventie van misbruik en verzekeringsfraude (gelieve kennis te nemen van een belangrijke informatienota hieronder),

(12) de computeractiviteiten op het gebied van gegevensverwerking, softwareontwikkeling, informatiebeveiliging, applicatietesten en kwaliteitscontrole van computerverwerking,

(13) de interne veiligheid van onze gebouwen,

(14) de bewaring en archivering van de gegevens gedurende de wettelijke verjarings- of bewaartermijnen, opgelegd door de verschillende toepasselijke wetgevingen of om veiligheidsredenen,

(15) de bescherming van persoonsgegevens en informatie,

(16) de promotie van onze verzekeringsproducten, zowel tijdens als na afloop van onze contractuele relatie.

Voor elke hierboven vermelde doelstelling worden de gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van de Europese Unie (verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016), de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere nationale wetgevingen, zoals bijvoorbeeld de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s of de wet van 04 april 2014 betreffende de verzekeringen.   

Het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens gebeurt in de eerste plaats op de volgende rechtsgronden:

(1) de wetgevingen die van toepassing zijn op de verzekeringen, waaronder voornamelijk de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de wet van 13 maart 2016 op het toezicht op de verzekeringsondernemingen, de boekhoudkundige en fiscale wetgeving. (doelstellingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 en 15)

(2) de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst die u hebt afgesloten (doelstellingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 en 15),

(3) het evenwicht van de rechtmatige belangen van de betrokken personen en die van de verzekeraar, op voorwaarde dat de rechtmatige belangen van de verzekeraar minstens gelijkwaardig zijn aan die van u (doelstellingen 7, 8, 10 en 16),

(4) uw uitdrukkelijke toestemming in geval van verwerking van gevoelige gegevens (gezondheid) (doelstellingen 1, 2, 4, 5, 8 en 16).

(5) uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig het Wetboek van economisch recht in geval van verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden (doelstelling 16).

Naargelang de behoeften van het type verzekeringsproduct en de beheerfase van de overeenkomst of het schadegeval verwerken we basisgegevens (naam, voornaam, woon- en e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat enz.), bijzondere gegevens (inkomsten, onderschreven kapitaal, verzekerde kapitalen, vermogen, hypotheekleningen), gevoelige gegevens (gezondheid), gegevens van strafrechtelijke aard of gegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer van gerechtelijke conflicten.

Die gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld, of naargelang het type verzekeringsovereenkomst, bij uw werkgever of de persoon die u hebt gemachtigd om ze aan ons door te geven (verzekeringsbemiddelaar, advocaat, behandelende arts). Wanneer ze bij derden die niet door u zijn gemandateerd, worden verkregen, brengen we u daarvan op de hoogte.

Bij digitale transacties (bv. bezoek aan onze website, premieberekeningsmodules, schadeaangifte) verzamelen we informatie met behulp van kleine softwareprogramma’s die doorgaans cookies worden genoemd. We nodigen u uit om kennis te nemen van ons cookiebeleid op onze website, waar we de verschillende cookies beschrijven en uitleggen hoe u ze kunt wijzigen.

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de personen die gemachtigd zijn om uw gegevens te verwerken in het kader van de bovenvermelde doelstellingen, hun functie en hun taken, binnen of buiten de verzekeringsonderneming.

(1) Binnen de verzekeringsonderneming Allianz Benelux en de Allianz Groep, zijn die personen de personeelsleden van de diensten contractbeheer, schadebeheer, juridische diensten, compliance (conformiteitscontrole), interne audit, actuariële diensten, herverzekeringsdiensten, financiële en budgettaire controle en adviserende geneesheren/artsen. .

Binnen de Allianz Groep worden gegevens verwerkt voor rapporten en analyses. De Allianz Groep heeft bindende regels opgesteld, die werden goedgekeurd door de Beierse gegevensbeschermingsautoriteit van de moedervennootschap van de Groep, Allianz SE, München. Die regels vertegenwoordigen het engagement van de Allianz Groep en Allianz Benelux om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beveiligen, ongeacht op welke plaats de gegevens zich bevinden.

(2) Buiten Allianz worden de gegevens gedeeld met uw verzekeringsbemiddelaar, onze herverzekeraars, de ombudsman van de verzekeringen bij klachten, de door u of de verzekeraar bij schade aangestelde deskundigen, gespecialiseerde technische onderaannemers of juridisch adviseurs. In het geval van deskundigen en gespecialiseerde technische onderaannemers bepaalt een verwerkingsovereenkomst hun taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens,

(3) Afhankelijk van het type verzekeringsovereenkomst en in overeenstemming met de geldende wetgeving worden uw gegevens overgemaakt aan de Belgische openbare besturen (belastingsdiensten, socialezekerheidsinstellingen, register van eindbegunstigden), aan buitenlandse openbare besturen (toepassing van de internationale fiscale wetgeving FATCA en CRS) of aan staatsagentschappen (NBB, FSMA, Fedris).

(4) Wanneer een doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie noodzakelijk is, worden door de Europese Commissie opgelegde beschermingsmaatregelen toegepast.

Allianz zal in geen geval uw persoonsgegevens doorgeven of verkopen voor commerciële, marketing- of andere doeleinden. Onze technische partners zijn verplicht uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG en de instructies van Allianz. Ze mogen uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan degene die zijn vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst die hen aan Allianz bindt.

U beschikt op elk moment over de volgende rechten:

  • het recht om toegang te krijgen;
  •  het recht om ze te doen verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om ze in bepaalde omstandigheden te laten wissen, bijvoorbeeld wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel dat werd nagestreefd bij de inzameling en verwerking of wanneer ze niet langer wettelijk gerechtvaardigd zijn;
  • het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld de beperking van het gebruik van een gegeven waarvan u de juistheid betwist tijdens de periode waarin wij het moeten controleren;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of een rechtbank;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, bijvoorbeeld omdat de verwerking niet rechtmatig is,
  • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm of om ze in die vorm rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  • het recht om uitleg te krijgen over de logica van geautomatiseerde beslissingen en profileringen wanneer die er zijn;
  • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken.

Behalve voor duidelijk buitensporige aanvragen is de uitoefening van deze rechten kosteloos. Denk er wel aan dat de uitoefening van rechten zoals de intrekking van toestemming, verzet of beperking, het beheer van de overeenkomst of van het schadegeval onmogelijk kan maken. 

In samenwerking met externe partners verzamelen we gegevens op sociale media om algemene profielen op te stellen van prospectcategorieën waaraan we onze commerciële promoties richten. Deze profielen zijn niet geïndividualiseerd (Allianz kent de bestemmelingen niet) en elke gebruiker van het medium heeft altijd de mogelijkheid om de promoties te weigeren.

In het kader van bepaalde verzekeringsovereenkomsten en portefeuillebewaking (risico’s op brand, overstroming, natuurrampen) verzamelen we geolocatiegegevens van het risico.

We geven klanten of prospecten ook toegang tot modules om de premie te berekenen en hun financieel profiel te evalueren. Met de prijsberekeningsmodule kunnen ze prijzen vergelijken en desgewenst contact opnemen met een bemiddelaar naar keuze of met ons. Via de evaluatiemodule van het financiële profiel kunnen klanten of prospecten bepalen of ze geïnteresseerd zijn in onze pensioen- of beleggingsverzekeringen en desgewenst contact opnemen met een makelaar naar keuze of met ons. 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang ze nodig zijn voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doelstellingen of zolang een wet dat vereist (fiscale en boekhoudkundige wetgeving, voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, diverse voorschriften).

De bewaartermijn van de contractuele en schadebeheergegevens eindigt op het einde van de wettelijke verjaringstermijn die volgt op de afsluiting van het laatste door de verzekeringsovereenkomst gedekte schadegeval. De duur verschilt dus in functie van het type verzekering en het doel. 

Uw persoonsgegevens worden beschermd door methoden die een optimaal beveiligingsniveau garanderen in overeenstemming met de beste professionele praktijken van het moment. Onze dienst Informatiebeveiliging waakt in het bijzonder over de authenticiteit, integriteit, onveranderlijkheid en toegankelijkheid van de persoonsgegevens. De beveiligingsdienst staat los van de informatieverwerkingsdiensten en de operationele diensten. Hij werkt nauw samen met de functionaris voor gegevensbescherming.
U kunt ons uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bezorgen, hetzij via e-mail naar [email protected], of per post naar het volgende adres: Allianz Benelux nv, Dienst Juridische Zaken en Compliance/Gegevensbescherming, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, België.

Indien uw vragen te maken hebben met de uitoefening van een recht met betrekking tot uw persoonsgegevens (zie hierboven), gelieve ons bij uw e-mail of brief een kopie te bezorgen van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig bewijsdocument, alsook de referenties van uw overeenkomst of het schadegeval. We moeten immers absolute zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die de aanvraag indient en aan wie we zullen antwoorden. Het antwoord is altijd gepersonaliseerd.

Klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de bovenvermelde post- en e-mailadressen of aan de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

We mogen uw gevoelige gegevens, waaronder gezondheidsgegevens, enkel verwerken op voorwaarde dat we vooraf uw formele en uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, zelfs indien de gevoelige gegevens worden verwerkt in het kader van een verzekeringsovereenkomst.

Door uw verzekeringsovereenkomst te ondertekenen, verklaart u bijgevolg kennis te hebben genomen van deze verklaring en stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van de persoonsgegevens betreffende uw gezondheid door de medische dienst van onze maatschappij en door de personeelsleden die naar behoren gemachtigd zijn om ze te verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor het beheer van de overeenkomst of van een schadegeval.

Stemt u niet in met de verwerking van gezondheidsgegevens, dan is het ons niet mogelijk uw verzekeringspolis te beheren indien een lichamelijke waarborg zou zijn afgesloten of indien zich een schadegeval met gezondheidsschade zou voordoen.

We informeren de personen waarvoor u een verzekering hebt afgesloten en vragen hun toestemming voor de verwerking van hun gezondheidsgegevens bij de beoordeling van een risico of bij het beheer van een eventueel schadegeval.

Soms verwerken we in bepaalde verzekeringsproducten persoonsgegevens van minderjarige kinderen. De verwerking van gezondheidsgegevens van minderjarigen is gebaseerd op de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer het kind meerderjarig wordt, kan het zijn toestemming intrekken en in het algemeen de hierboven opgesomde rechten uitoefenen. 

We willen u ook informeren over de uitwisseling van informatie op sectorniveau over de preventie van misbruik en verzekeringsfraude.

Algemeen – Elke fraude of poging tot fraude wordt gesanctioneerd volgens de toepasselijke wetgeving en/of de algemene of bijzondere voorwaarden en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Om verzekeringsfraude op te sporen en te bestrijden en risico’s te analyseren, wisselen verzekeraars bepaalde persoonsgegevens uit. Hieronder treft u meer informatie aan omtrent twee databanken die daartoe werden opgericht binnen de verzekeringssector. Occasioneel zullen verzekeraars daarenboven rechtstreeks informatie, waaronder persoonsgegevens, uitwisselen in het kader van de opsporing en bestrijding van verzekeringsfraude.

RSR-bestand – Het RSR-bestand wordt beheerd door Datassur (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, KBO-nummer 0456.501.103), de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens van de (kandidaat) verzekerde kunnen, in het gerechtvaardigd belang van de verzekeraars die lid zijn van Datassur, worden meegedeeld aan Datassur voor opname in het RSR-bestand. Het doel van het RSR-bestand is een goede risicoanalyse en de bestrijding van verzekeringsfraude. De opname van persoonsgegevens in het RSR-bestand is enkel mogelijk in de gevallen die via https://www.datassur.be/nl/diensten/rsr kunnen worden geraadpleegd. Een verzekeraar mag geen beslissing nemen die uitsluitend is gebaseerd op informatie uit het RSR-bestand.

SchadedatabankDe Schadedatabank wordt beheerd door Alfa Belgium (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, KBO-nummer 0833.843.870), de verwerkingsverantwoordelijke. Na de melding van een schadegeval in de tak motorrijtuigen zullen een beperkt aantal persoonsgegevens van de verzekerde, bestuurder en tegenpartij die bij het schadegeval betrokken zijn in het gerechtvaardigd belang van de leden van Alfa Belgium worden meegedeeld aan Alfa Belgium voor opname in de Schadedatabank. De leden van Alfa Belgium zijn de verzekeraars, het BGWF (Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds) en het BBAV (Belgische Bureau van de Autoverzekeraars). Het doel van de Schadedatabank is de bestrijding van (georganiseerde) verzekeringsfraude. De functionaliteit van de Schadedatabank is beperkt tot het verstrekken van neutrale informatie, zonder enige analyse of onderzoek naar mogelijke fraude. Op basis van het resultatenbestand kunnen de leden van Alfa Belgium mogelijke verbanden vaststellen tussen schadedossiers. De analyse van het resultatenbestand en het verdere onderzoek blijven de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de leden van Alfa Belgium. Een verzekeraar mag geen beslissing nemen die uitsluitend is gebaseerd op informatie uit de Schadedatabank.

Uw rechten en bijkomende informatie – Als betrokkene hebt u een recht op informatie, recht van toegang, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op bezwaar en recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, [email protected], www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Om uw rechten uit te oefenen aangaande het RSR-bestand kan u steeds contact opnemen met Datassur (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, of [email protected]). Om uw rechten uit te oefenen aangaande de Schadedatabank kan u steeds contact opnemen met Alfa Belgium (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, of [email protected]. U dient een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw brief of email. Bijkomende informatie over het beleid van Datassur en Alfa Belgium inzake de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene is beschikbaar via https://www.datassur.be/nl/privacy-notice (Datassur) en https://www.alfa-belgium.be/nl/privacy (Alfa Belgium).

Allianz Benelux nv behoudt zich het recht voor deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen, met name wegens de evolutie van de reglementering, de organisatie van de verzekeringsonderneming en de verwerking van persoonsgegevens, de evolutie van de verzekeringsproducten en de evolutie van de informaticatechnologie. 
NL

Dit document beschrijft de Allianz Binding Corporate rules (BCRs) en bied je informatie over de regels die gelden voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Allianz Group die actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en bedrijven van de Allianz Group buiten dat gebied.

De BCRs beschrijven daarnaast ook je rechten met betrekking tot dergelijke overdrachten, wat je moet doen als je jouw rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen over dergelijke overdrachten en hoe je contact met ons kunt opnemen

FR

Le présent document décrit les Règles d’entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules ou BCR) d’Allianz, et vous fournit des informations sur les règles régissant le transfert international de données à caractère personnel entre les sociétés du Groupe Allianz opérant dans l’Espace économique européen (EEE) et les sociétés du Groupe Allianz en dehors de cet espace.

Il décrit également vos droits concernant ces transferts, ce que vous devez faire si vous souhaitez les exercer ou porter réclamation au sujet de tels transferts, et comment nous contacter.

EN

The Allianz Binding Corporate Rules (BCRs) provide you with information on the rules governing the international transfer of personal data between Allianz Group companies operating in the European Economic Area (EEA) and Allianz Group companies outside that area.

The BCRs also describe your rights in respect of such transfers, what to do if you want to exercise your rights or complain about such transfers, and how to contact us.

Allianz Benelux nv, Juridische dienst en compliance/Gegevensbescherming, Koning Albert II-laan, 32, 1000 Brussel, België