Gebruiksvoorwaarden van Sites en Apps

1. Allianz Benelux nv stelt deze informatiesite en applicaties ter beschikking van de bezoekers, zijn klanten, partners en het publiek. Ze bevatten informatie over en reclame voor verzekeringsproducten en de aangeboden diensten.

De site bevat ook wettelijke, economische en financiële informatie.

2. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Door onze site te raadplegen of door gebruik te maken van een van onze applicaties, aanvaardt u deze en bent u erdoor gebonden. Indien u deze niet wenst te aanvaarden of er niet door gebonden wenst te zijn, gelieve dan onze website niet te bezoeken of geen gebruik te maken van onze applicaties.   

3. De teksten, handelsnamen, logo’s, lay-out, afbeeldingen, foto’s en video’s, zoekmachines en andere elementen op deze site zijn eigendom van Allianz Benelux of van derden en worden beschermd door internationale auteursrechten en naburige rechten.

Kopieën, bewerkingen, vertalingen, aanpassingen of wijzigingen van deze site of een deel ervan, ongeacht de vorm en het middel, elektronisch, mechanisch of anderszins, uitgevoerd vanaf deze site, verlenen u geen enkel recht op de inhoud of de software, kunnen niet worden uitgevoerd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van de rechten en vormen geen enkele dienstverbintenis uit hoofde van Allianz Benelux.

Onverminderd uw rechten krachtens de toepasselijke wetgeving mag u de site of de applicaties niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, doorgeven, wijzigen, weergeven, in licentie geven, links maken of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Allianz Benelux nv.

Alleen kopieën en downloads voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mogen worden gemaakt op voorwaarde dat de verwijzingen naar voormelde rechten niet worden geschrapt.     

Merk op dat een aantal handelsnamen, tekens en logo’s die op deze site of in de applicaties worden gebruikt (o.a. het logo en de naam Allianz), beschermde merken zijn.

De blogposts mogen gedeeld worden op voorwaarde dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd en dat de verwijzingen naar de blog van Allianz behouden blijven.

4. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. Allianz Benelux zal zijn rechten doen naleven overeenkomstig de wetten inzake kopieën, auteursrechten en naburige rechten, alsook met betrekking tot de bescherming van zijn merken.  

5. De inhoud van de site is beschikbaar voor algemene en commerciële informatiedoeleinden. Geen enkel onderdeel van deze informatie vormt een aanbeveling, aanbod of bevestiging dat de beschreven producten en diensten ipso facto zouden stroken met uw behoeften en verwachtingen. De op deze website verstrekte informatie is niet bedoeld om advies te verlenen van welke aard ook, met inbegrip van advies van fiscale, financiële, boekhoudkundige of juridische aard.  

Voor meer informatie over onze producten en diensten, voor een offerte of contract, stellen wij u voor contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar of de algemene voorwaarden en technische fiches van onze producten te raadplegen op deze site (). Enkel de algemene voorwaarden aangevuld met eventuele tussen ons overeengekomen bijzondere voorwaarden beschrijven de exacte omvang van de geboden waarborg.

6. Bepaalde hyperlinks of websites waarnaar op onze website wordt verwezen kunnen u, om het u gemakkelijk te maken, naar websites van derden leiden. Deze hyperlinks en referenties worden u ter informatie aangeboden. U beslist zelf om ze al dan niet te activeren. Allianz Benelux garandeert niet de relevantie, de juistheid, de betrouwbaarheid of de volledigheid van de informatie die wordt verstrekt door de sites, noch het veiligheidsniveau ervan. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af.

Allianz Benelux biedt geen enkele garantie betreffende de solvabiliteit en de betrouwbaarheid van de eigenaars of auteurs van deze sites, noch van de personen of ondernemingen waarover deze sites informatie verstrekken. 

Allianz Benelux behoudt zich het recht voor om elke hyperlink of website te allen tijde stop te zetten.

7. De informatie op deze website (www.allianz.be), eventuele simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet bindend voor Allianz. De gegevens die u invoert in onze tools hebben als doel u, afhankelijk van de tool, een prijsaanduiding te bezorgen van de verzekeringsdekkingen die wij hanteren om u toe te laten te vergelijken, u algemene aanwijzingen te geven die u toelaten bepaalde risico’s te evalueren of in contact te komen met een makelaar van uw keuze of met onze diensten.   

U blijft aansprakelijk voor de inhoud, de waarachtigheid en de juistheid van de informatie die u ons via onze website of applicaties verstrekt.   

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht op onze Privacy-pagina via en onze Cookies Policy via https://allianz.be/nl/prive/cookies.html.

8. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is onze aansprakelijkheid beperkt tot (i) fraude en grove nalatigheid, (ii) lichamelijk letsel of overlijden door nalatigheid of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden beperkt of uitgesloten.

Onverminderd het voorgaande en binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Allianz Benelux noch een van zijn medewerkers of contractanten aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van gebruik, gegevens, winst, zaken, opportuniteiten, goodwill, cliënteel, die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van onze site, een applicatie, een dienstverlening, vertragingen of onderbrekingen m.b.t. toegang, virussen of bezwaren van derden (zelfs indien we in kennis werden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), en die zou optreden ten gevolge van eisen op basis van waarborg, contract, delict, nalatigheid, verborgen of latent gebrek of elke andere rechtstheorie.

Deze clausule tast uw wettelijke rechten als consument overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet aan.

9. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op onze site en onze applicaties correct en volledig is. Hierdoor behoudt Allianz Benelux zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving informatie op zijn website en zijn applicaties, alsook de gebruiksvoorwaarden ervan, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

10. De informatie over de door Allianz Benelux geleverde verzekeringsproducten en diensten vallen onder het Belgische recht. Als u onze website of een van onze applicaties raadpleegt vanuit een ander rechtsgebied of land, moet u vooraf nagaan of het recht van deze jurisdictie of dit land u dat toelaat. Zo niet, moet u zich onthouden van toegang tot onze site en de applicaties en van het gebruik ervan. 

Elk geschil met betrekking tot de site of de applicaties zal uitsluitend worden geregeld door het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd in geval van geschil.

Allianz Benelux nv, Dienst Juridische Zaken en Compliance / Gegevensbescherming, Blvd du Roi Albert II 32, 1000 Brussel, België.