Bescherming Persoonsgegevens

Privacy

Allianz Benelux NV is een verzekeringsmaatschappij die actief is in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Ze maakt deel uit van de groep Allianz met maatschappelijke zetel gevestigd in München (Duitsland).

Allianz Benelux NV kent ook hypothecaire kredieten toe.

Als verzekeraar is het de taak van Allianz Benelux om je verzekeringen aan te bieden, je in te dekken tegen de risico’s in je leven, je bezittingen te beveiligen en je indien nodig te vergoeden.

Als kredietinstelling helpt Allianz jou bij het financieren van bepaalde projecten door hypothecaire leningen toe te kennen.

In verband daarmee moeten wij een grote hoeveelheid persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten of van onze partners verwerken. Persoonsgegevens verwerken betekent ze inzamelen, beheren, beveiligen, bewaren en ten slotte ook wissen in overeenstemming met de wet, met de reglementering betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en met de wetgeving betreffende de verzekeringen of de hypothecaire kredieten.

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van je persoonsgegevens en aan de adequate verwerking ervan. Dat is niet meer of minder dan het beschermen van een fundamenteel mensenrecht.

Dit beleid belicht onze visie op de beveiliging van de persoonsgegevens en legt je uit waarom en hoe we die gegevens gebruiken, wat wij ermee doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt.

Ons beleid kan steeds herzien worden omwille van wetswijzigingen, van de evolutie van de rechtspraak en van ontwikkelingen op het vlak van nieuwe producten en diensten.

In het kader van de verzekeringen gebruiken wij je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden.
 • de evaluatie van het verzekerde risico op basis van je contract,
 • het beheer van de commerciële relatie met jezelf als (potentiële) klant, met uw makelaar en met de handelspartners die aanvullende diensten aanbieden of die bepaalde activiteiten vervullen voor rekening van de maatschappij,
 • het beheer van je verzekeringspolis of van eventuele schadegevallen die door je contract gedekt worden.
  In dit kader worden soms aanvullende gegevens ingezameld bij verzekerde personen of begunstigden die niet noodzakelijk de persoon zijn die het verzekeringscontract ondertekend heeft. Bepaalde verzekeringscontracten worden door onze klanten immers ondertekend ten gunste van andere personen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verzekeringscontracten ten gunste van de werknemers van je onderneming of bij burgerlijke aansprakelijkheidscontracten die schade berokkend aan derden dekken.
 • het uitbouwen van ons assortiment van verzekeringen en hypothecaire leningen door onze diensten en producten via het internet en via de sociale netwerken aan te bieden aan onze (potentiële) klanten,
 • het verzenden van informatie over uw verzekeringssituatie, zowel contractueel als qua schadegevallen, naar jezelf, naar nationale of buitenlandse belastingdiensten (FATCA en CRS), naar instanties voor sociale zekerheid of naar alle andere bevoegde instanties,
 • het toezicht op de verzekeringsportefeuille van onze onderneming om het financiële evenwicht ervan te bewaren en verantwoording af te leggen aan de controlediensten voor de verzekeringssector, bv. BNB, FSMA en FEDRIS,
 • de preventie van misbruik en van verzekeringsfraude (dat zijn strafbare feiten).

Voor de hypothecaire kredieten verzamelen en verwerken wij je gegevens uitsluitend om de volgende redenen:

 • de evaluatie van uw aanvraag voor een hypothecair krediet of een voorschot;
 • de evaluatie van je solvabiliteit;
 • het bevorderen van de bestaande commerciële relatie;
 • het beheer van je kredietovereenkomst.

Die gegevens worden ingezameld en verwerkt met het oog op het beheer van de offertes en voorstellen en het verlijden van de contracten voor verzekeringen of hypothecaire kredieten. Bepaalde gegevens worden ingezameld en verwerkt met de toestemming van de betrokkenen. Voor andere gegevens gebeurt dat omwille van een specifieke wetgeving of omwille van de rechtmatige belangen van de onderneming.

 

Je gegevens worden gedeeld met de medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen. Die taken worden gedefinieerd in het maatschappelijke doel van het bedrijf, het arbeidsreglement, de functiebeschrijvingen en in wat doorgaans het beleid voor toegang tot de IT-middelen wordt genoemd. Het gaat om medewerkers van de afdelingen contract- en schadebeheer, de preventieafdeling, de commerciële en marketingafdelingen, de juridische dienst en de afdelingen compliance (conformiteitscontrole) en interne audit.

Binnen het kader van de bovenvermelde doelen en in zoverre dit gerechtvaardigd is, delen wij je gegevens ook met uw makelaar, die ons, in uw naam en voor uw rekening, het beheer toevertrouwt van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen en het uitvoeren van je contracten, met onze herverzekeraars, die als taak hebben de te zware of te grote risico’s te verminderen, met experten die worden opgeroepen om hun mening te formuleren of met juridische adviseurs voor bepaalde risico’s of schadegevallen, en met de Belgische of buitenlandse overheidsdiensten, met name FATCA en CRS, de controlediensten, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, indien de wetgeving oplegt dat bepaalde gegevens moeten worden verstrekt.

Omwille van de bescherming, de beveiliging van je gegevens of het beheer van onze IT-toepassingen, sturen wij de persoonsgegevens soms door naar een gespecialiseerde firma van de Groep Allianz gevestigd binnen de Europese Unie. We verwijzen hierbij specifiek naar de centra voor de beveiliging van de aan ons toevertrouwde gegevens (back-up).

Eventuele overdrachten buiten de Europese Unie zijn onderworpen aan strenge veiligheidsregels, equivalent met de onze en goedgekeurd door instanties voor de gegevensbescherming van de lokale vestiging of van de groep. Die regels vertegenwoordigen het engagement van de Allianz Groep en van Allianz Benelux om de persoonsgegevens op gepaste wijze te beveiligen, ongeacht op welke plaats de gegevens zich bevinden.

 

Je hebt toegang tot je persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek en mits voorlegging van een identiteitsbewijs bezorgen wij je een kopie van je persoonsgegevens. Indien blijkt dat je gegevens foutief of onvolledig zijn, heb je het recht ze te corrigeren. Je hebt ook het recht om de verwerking in bepaalde omstandigheden te beperken of begrenzen, bv. de beperking van het gebruiksrecht van gegevens waarvan je de juistheid betwist tijdens de periode dat wij de gegevens moeten controleren, of het uitoefenen van het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

Indien bepaalde gegevens nutteloos blijken voor de nagestreefde doelen, heb je het recht om te eisen dat ze gewist worden in bepaalde omstandigheden, bv. wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel dat werd nagestreefd bij hun inzameling en verwerking. Je hebt te allen tijde ook het recht om je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Je moet er echter wel rekening mee houden dat het intrekken van de toestemming als direct gevolg kan hebben dat de uitvoering van je verzekeringscontract onmogelijk wordt.

Je kan ook een vraag stellen of een klacht indienen, hetzij bij de afdeling belast met het toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens binnen onze onderneming (zie hierna) of bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (zie hierna).

Je kan ons uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bezorgen, hetzij via e-mail naar [email protected], of per post naar het volgende adres: Allianz Benelux nv, Dienst Juridische Zaken en Compliance/Gegevensbescherming, Lakensestraat 35 te 1000 Brussel, België. Gelieve ons in dat geval ook een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde) te bezorgen. Wij zullen u een persoonlijk antwoord bezorgen, hetzij via post, hetzij via e-mail.

Alle klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bovenvermelde post- en e-mailadressen of naar de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

De nieuwste digitale toepassingen maken nieuwe manieren van gegevensverwerking mogelijk.

Wij geven onze (potentiële) klanten toegang tot modules om premies te berekenen zodat zij de prijzen kunnen vergelijken en contact kunnen opnemen met een makelaar van hun keuze, tot modules om hun financieel profiel te evalueren om na te gaan of onze spaar- of beleggingsverzekeringen hen aanspreken en zo nodig contact op te nemen met een makelaar van hun keuze. Wanneer de (potentiële) klant de berekenings- of evaluatiemodule verlaat, worden zijn gegevens niet meer bewaard. We wijzen er ook op dat de berekening of evaluatie nooit leidt tot een geautomatiseerde beslissing: de gegevens die door de potentiële klant worden overgemaakt, monden uit in een verzekeringsvoorstel dat nog gevalideerd en goedgekeurd moet worden.

Wij gebruiken geolokalisatiegegevens. Met de goedkeuring van de betrokkenen zamelen wij soms geolokalisatiegegevens in, bv. om het gebruik van bedrijfswagens te optimaliseren of om het werk van takel- en pechverhelpingsdiensten te vergemakkelijken. De evaluatie van de verzekerde goederen gebeurt soms ook aan de hand van geolokalisatiegegevens die toegankelijk zijn in openbare digitale kadasters.

Je hebt het recht om meer uitleg te vragen over de logica van die modules of over de profileringslogica, hoewel de modules niet leiden tot geautomatiseerde beslissingen. Het gaat steeds om een simulatietool, een evaluatietool, een tool om prijzen te vergelijken of een tool dat helpt tot de beslissingsvorming die ter beschikking van de (potentiële) klanten wordt gesteld.

Wanneer je naar onze website surft, worden automatisch algemene gegevens ingezameld met behulp van cookies. Die gegevens worden gebruikt om je de gewenste informatie te verstrekken, om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om onze offertes en promoties uit te werken. De cookies zamelen alleen algemene informatie in die niet rechtstreeks gekoppeld is aan uw persoon en die anoniem blijft (taalkeuze, volgorde van de geraadpleegde pagina’s, type webbrowser, gebruikt besturingssysteem, domeinnaam van uw IT-provider). Je kan het gebruik van deze cookies uitschakelen in uw browser. In dat geval kunt u onze website nog altijd bezoeken. Het is dan echter niet meer mogelijk om de taal vooraf te kiezen en je te registreren.

In samenwerking met externe partners en providers van sociale netwerken stellen wij niet-gepersonaliseerde commerciële profielen van potentiële klanten op aan wie wij onze commerciële promoties op niet-gedifferentieerde wijze sturen. De potentiële klanten kunnen die promoties onmiddellijk na ontvangst steeds weigeren.

Wij gebruiken het e-mailadres dat je ons hebt meegedeeld bij het aangaan van uw verzekeringscontract alleen met uw toestemming, hetzij om je de contractuele documenten te bezorgen of, middels een afzonderlijke toestemming, om je op de hoogte te houden van onze producten en promoties.

 

Wij hebben beveiligingsregels ontwikkeld die, op technisch en organisatorisch vlak, beantwoorden aan de beste praktijken. Doel hiervan is om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang, de diefstal of de foutieve transmissie aan derden van de persoonsgegevens van ons cliënteel te voorkomen.

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen en zolang de wet dat vereist.

De duur voor de bewaring van de contractuele gegevens en van de gegevens voor het schadebeheer varieert sterk afhankelijk van het type verzekeringscontract of van de duur van de hypothecaire lening.

De bewaartermijn loopt af bij het einde van de wettelijke verjaringstermijn die volgt op het laatste schadegeval dat wordt gedekt door het verzekeringscontract of die volgt op de terugbetaling van de hypothecaire lening. De verjaringstermijn is de periode waarin het verzekeringscontract opnieuw in werking kan worden gesteld.

De duur varieert dus sterk naargelang het type verzekering. Bepaalde contractuele gegevens of gegevens over een schadegeval worden immers slechts enkele jaren bewaard, terwijl andere 30 jaar lang bewaard moeten worden, of zelfs tijdens de volledige levensduur van de persoon in kwestie.

Allianz Benelux nv, Juridische dienst en compliance/Gegevensbescherming, Koning Albert II-laan, 32, 1000 Brussel, België