Fraudebeleid

Hoe staat Allianz ten opzichte van fraude en welke middelen gebruikt ze om fraude te bestrijden. Dat is waar het hierover gaat.
Maar laten we er geen misverstand over bestaan. Het fraudebeleid van Allianz is niet vrijblijvend. Het is van toepassing op al onze medewerkers, commerciële partners en klanten. We hanteren een “zero tolerance” voor fraude. 
Fraude wordt gedefinieerd als elke onwettige of ongeoorloofde daad, opzettelijk gepleegd door een natuurlijke of rechtspersoon met als doel er onterecht profijt of voordeel uit te trekken en financiële, materiële, morele of imagoschade te berokkenen aan de onderneming en/of haar klanten, makelaars of gesprekpartners (leveranciers, onderaannemers).

Allianz accepteert geen enkele vorm van fraude, en spant zich daarom in om fraude door preventie, detectie en gerichte opvolging te voorkomen en te bestrijden. Fraude raakt niet alleen de bedrijfseconomische belangen van Allianz, maar ook de belangen van de verzekeringnemers en de reputatie van de financiële branche.

Allianz hanteert de volgende strategie in het kader van fraudebestrijding:

 • Wij zorgen er voor dat onze producten maximaal fraudebestendig zijn.
 • Fraude wordt aangepakt op basis van het uitgangspunt ‘fraudebestrijding loont’.
 • Effectieve fraudebestrijding met gekwalificeerde en betrokken medewerkers.
 • Er is constant en actief aandacht voor een volledige en correcte informatievoorziening.
 • Fraudebeheersing vindt plaats met reflectie naar ethiek en imago.
 • Iedere poging tot fraude wordt zwaar bestraft en eventueel gerechtelijk vervolgd

Niet ontdekte misleiding heeft natuurlijk invloed op de prijs van een verzekering. U als eerlijke klant stelt het waarschijnlijk weinig op prijs dat uw polis duurder is omdat oneerlijke klanten uitkeringen krijgen waar ze geen recht op hebben. Dit wil Allianz niet en dus doen wij er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen.

Bijvoorbeeld door bij een aanvraag voor een verzekering correct het risico te kunnen inschatten, door duidelijke vragen te stellen bij schade, door bij twijfel over te gaan tot een nader en grondig onderzoek.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van relevante informatie uit diverse databanken, zoals de RSR (Risques Speciaux/Speciale Risico’s) lijsten.

Deze lijst wordt beheerd door Datassur, een gemeenschappelijke databank van zowat alle verzekeraars in België. Die databank bevat de speciale risico’s voor onder andere brandverzekering, ongevallenverzekering en motorrijtuigverzekeringen. Een verzekeraar zal de RSR controleren vooraleer die u een definitief verzekeringsvoorstel doet.

Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij de Autoriteit voor gegevensbescherming. Voor het gebruik van de gegevens uit deze databanken gelden uiteraard strikte regels.

U vertrouwt Allianz. Als er iets gebeurt, moet u erop kunnen rekenen dat u de uitkering krijgt waarop u recht heeft. Zo moet Allianz er ook op kunnen vertrouwen dat wat u vertelt, waar is. Blijkt dat niet het geval en wordt fraude vastgesteld, dan zal Allianz het verzoek om uitkering afwijzen. Bovendien zal Allianz bij bewezen fraude de feiten melden aan de hoger genoemde databanken.
Op die manier kan worden voorkomen dat iemand die fraude heeft gepleegd zich zomaar ergens anders weer kan verzekeren. Zo wordt voorkomen dat klanten van andere verzekeraars meebetalen aan frauduleus gedrag!
Frauduleus handelen mag niet lonen. Daarom treden wij streng op tegen fraudeurs. In het belang van al onze eerlijke klanten, in het belang van een integere verzekeringsbedrijfstak.

Bij geconstateerde fraude of bij een door feiten gerechtvaardigd ernstig vermoeden van fraude, kan door Allianz aangifte worden gedaan bij de politie en/of parket.
Bijvoorbeeld fraude waarbij gebruik is gemaakt van een vals(e) document(en), waarbij er sprake is van het misdrijf “valsheid in geschrifte”.
Weet ook dat onderzoeken bij schadegevallen dienen te gebeuren door onderzoekers vergund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat deze onderzoekers de wettelijke verplichting hebben ieder misdrijf of misdaad waarvan ze kennis krijgen tijdens hun opdracht, dienen te melden aan de Procureur Des Konings van de plaats waar de feiten zich hebben voorgedaan.

Wanneer u niet fraudeert, zult u niets merken. Klanten die frauderen, zullen hier uiteraard wel iets van merken. Wanneer wij het gevoel hebben dat er een verzekeringsfraude gaande is, wordt een onderzoek ingesteld waarbij wij ons houden aan geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek zullen er maatregelen genomen worden, zoals:

 • Een geclaimde schade wordt niet of slechts gedeeltelijk vergoed;
 • Onterecht uitgekeerde schade dient te worden terugbetaald;
 • Extra gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de fraudeur;
 • Alle lopende polissen worden beëindigd;
 • Registratie volgt in de RSR lijsten;
 • Er wordt aangifte bij de politie gedaan;
 • Er wordt een strafklacht neergelegd.
U kan steeds contact opnemen met onze Anti-fraud coördinator op volgend e-mail adres, [email protected].