Informatie voor werkgevers

Een nieuwe medewerker aansluiten


Als aangeslotene hebt u het recht om de uitkering in kapitaal te laten omzetten in een levenslange uitkering onder de vorm van een periodieke rente.

Bij aankomst moet een nieuwe medewerker verplicht worden aangesloten bij de groepsverzekering volgens de aansluitingsvoorwaarden van uw groepsverzekeringsreglement.

Welk formulier heeft u nodig?

Afhankelijk van het type groepsverzekering dat u onderschreven heeft, kiest u één van de volgende aansluitingsformulieren:

Als u een groepsverzekering ‘Easy Plan’ die een specifieke oplossing biedt voor een beperkt aantal aangeslotenen heeft, gebruik dan het aansluitingsdocument Easy Plan.
Als de medewerker volgens het reglement geen waarborgkeuze mag maken, gebruik het aansluitingsdocument groepsverzekering (zonder keuze).
Als uw medewerker een keuzemogelijkheid voor de waarborg(en) overlijden, overlijden door ongeval en/of arbeidsongeschiktheid heeft, gebruik dan het aansluitingsdocument groepsverzekering (met keuze).
Bij een collectieve verzekering met enkel de waarborg arbeidsongeschiktheid, gebruik het Aansluitingsdocument Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid.

Na de aansluiting

Allianz stuurt een pensioenfiche, een attest van aansluiting voor arbeidsongeschiktheid en/of de ziektekostenverzekering en – in geval van laattijdige aansluiting – een premieborderel voor de voorbije periode.

Een nieuwe medewerker kan bij een vorige werkgever al een pensioenreserve hebben opgebouwd. Deze kan kosteloos overgeheveld worden naar de nieuwe groepsverzekering. De aanvraag tot individuele reserve-overdracht gebeurt via de verzekeraar van de vorige werkgever.

Een reserveoverdracht is echter niet mogelijk voor contracten die dienen tot terugbetaling van een hypothecaire lening, contracten waarop een voorschot is genomen en contracten waarvoor een aanvaardende begunstigde werd aangewezen.

De oorzaken van het vertrek van een medewerker

Het vertrek van een medewerker kan verschillende oorzaken hebben. Ook voor deze gebeurtenissen zijn overzichtelijke formulieren ter beschikking.


Pensioen

Voor een medewerker die uw bedrijf verlaat wegens (vervroegde) pensionering vult u het document Aangifte van vertrek van een personeelslid aangesloten bij een groepsverzekering in.

Allianz stuurt de aangeslotene na ontvangst een brief met informatie over zijn groepsverzekering. Hij kan deze ten vroegste opnemen op zijn 60ste verjaardag.

Als het (vervroegd) pensioen laattijdig wordt verwerkt, ontvangt u ook een terugstortingsborderel voor de te veel betaalde premies.

 

Ontslag

Vul bij ontslag van een medewerker het document “Aangifte van ontslag van een personeelslid aangesloten bij een groepsverzekering” in.

Allianz bezorgt u een brief waarin de aangeslotene wordt ingelicht over de toestand van zijn contract en zijn keuzemogelijkheden. Als het vertrek laattijdig wordt verwerkt, ontvangt u ook een terugstortingsborderel voor de te veel betaalde premies.

 

Overdracht van reserves

Ook als een medewerker op het moment van uittreding geopteerd heeft om zijn/haar reserves in de groepsverzekering te laten, voorziet de wet dat deze ex-medewerker te allen tijde de mogelijkheid blijft behouden om zijn/haar reserves kosteloos over te dragen naar:

 • de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever.
 • naar de onthaalstructuur verbonden aan de groepsverzekering van zijn vorige werkgever. Bij de overdracht naar de onthaalstructuur worden de reserves opgewaardeerd aan een vaste intrestvoet tot de leeftijd van 65 jaar. Deze intrestvoet stemt niet noodzakelijk overeen met de intrestvoet die gewaarborgd werd op de reserves in de oorspronkelijke groepsverzekering.
 • naar een gemeenschappelijke pensioenkas die de kosten beperkt en de winst verdeelt onder haar aangeslotenen in verhouding tot hun reserves.

Welke optie ook gekozen wordt, de overdracht verbreekt elke band met de bepalingen van het pensioenplan van de vorige werkgever.

Een reserve-overdracht is echter niet mogelijk voor contracten die dienen tot terugbetaling van een hypothecair krediet, contracten waarop een voorschot is genomen en contracten waarvoor een aanvaardende begunstigde werd aangewezen.

Gebruik hieronder het formulier dat overeenkomt met de aanvraag van de uittreder.

Allianz neemt contact op met de nieuwe verzekeringsonderneming en stuurt u na overdracht van de reserves een bevestiging.

Wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de groepsverzekering

Er zijn heel wat mogelijke wijzigingen in verband met één van uw medewerkers die een invloed kunnen hebben op de groepsverzekering.

Algemene wijzigingen 

 • Wijziging van de familiale toestand: huwelijk, geboorte,…
 • Categoriewijziging, bijvoorbeeld van bediende naar kaderlid
 • Loopbaanonderbreking
 • Verandering in de tewerkstellingsgraad, bijvoorbeeld van 100% naar 80%.

Deze wijzigingen zijn op één document gegroepeerd: Groepsverzekering – Aanvraag tot wijziging.

Allianz bezorgt u een aangepaste pensioenfiche indien de wijziging aanleiding geeft tot aanpassing van de waarborgen. Als de wijziging laattijdig gebeurt, is er ook een premieborderel voor de voorbije periode.

Begunstigingswijzigingen

Een aangeslotene kan binnen bepaalde voorwaarden de begunstigden bij overlijden wijzigen. Laat in dit geval het document Groepsverzekering – Aanvraag tot wijziging begunstiging bij overlijden invullen.

Allianz bezorgt, als aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is, een bijvoegsel bij het contract, te ondertekenen en terug te sturen door de verzekerde.

Wat zijn risicowaarborgen

Groepsverzekeringen bevatten naast pensioenopbouw vaak ook risicowaarborgen.

Waarborgen
 

 • Uitkeringen bij overlijden van een aangeslotene
 • Tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid (een rente en/of premievrijstelling)
 • Tussenkomst bij hospitalisatie

Bij overlijden van een medewerker

Vul de Aangifte van overlijden van een personeelslid aangesloten bij de groepsverzekering in.

Allianz zal de begunstigden contacteren en de contracten in hun voordeel uitbetalen. Als het overlijden laattijdig wordt gemeld, krijgt u ook een terugstortingsborderel voor de te veel betaalde premies.

Bij arbeidsongeschiktheid

Vul het formulier Aangifte van arbeidsongeschiktheid aan de voorzijde zelf in. Laat uw medewerker de achterzijde invullen en het document, vergezeld van de nodige attesten, opsturen naar Allianz.

Allianz onderzoekt de aangifte en vraagt zo nodig bijkomende inlichtingen. Het dossier wordt voorgelegd aan de adviserende geneesheer en bij aanvaarding voert Allianz de prestaties uit zoals die voorzien zijn in de overeenkomst.

Hospitalisatieverzekering

 • Vanaf 01/01/2022 tot 30/06/2022, zal de toegang tot @line beperkt zijn. Het veld 'Gezondheidszorgen' zal niet langer beschikbaar zijn. Gelieve te noteren dat je nog steeds jouw facturen en contract zal kunnen raadplegen tot 30/06/2022 op @line. 
 • Vanaf 01/07/2022 wordt de toegang tot @line verwijderd. Voor alle vragen in verband met je contract, kan je contact opnemen met je externe beheerder. 
Vanaf 01/01/2022 zal je Allianz AssurCard niet meer actief zijn. Je zal een nieuwe kaart ontvangen van je externe beheerder.

Hospitalisaties met een opnamedatum vóór 01/01/2022 zullen door Allianz worden beheerd, inclusief de kosten vóór en na de hospitalisatie. 

Kosten in verband met ernstige ziekte of ambulante kosten met een "prestatiedatum" tot en met 31/12/2021 zullen ook door Allianz beheerd en verwerkt worden. 

Disclaimer: Vanaf 01/01/2021 zullen bestaande dossiers van ernstige ziekte beheerd worden door je externe beheerder. 

Hospitalisaties, andere kosten in verband met ernstige ziekte en ambulante kosten in verband met een gebeurtenis die zich in 2022 heeft voorgedaan, zal door je nieuwe externe beheerder worden behandeld.

De mailbox voor schades hospitalisatie ([email protected]) zal niet langer beschikbaar zijn vanaf 01/07/2022. Gelieve contact op te nemen met je externe beheerder voor vragen in verband met schade gezondheidszorgen.  

Voor de contactgegevens van je externe beheerder verwijzen wij je naar het welkomstpakket of neem je contact op met je afdeling Human Resources.

Alle wijzigingen / aanvullingen van gegevens met betrekking tot een gebeurtenis die in 2021 heeft plaatsgevonden kan je meedelen aan Employee Services: [email protected] 

Alle wijzigingen / aanvullingen van gegevens met betrekking tot een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in 2022 kan je meedelen aan je externe beheerder. Voor de contactgegevens van je externe beheerder verwijzen wij je naar het welkomstpakket of neem contact op met je afdeling Human Resources. 

Alle premies opgemaakt en uitgegeven door Allianz dienen aan Allianz betaald te worden. Alle premies opgemaakt en uitgegeven door je externe beheerder dienen aan je externe beheerder betaald te worden.  
Je externe beheerder brengt je jaarlijks op de hoogte van het premie-indexeringspercentage. 

Jaarlijkse berekening van de waarborgen

Voor uw groepsverzekering is er elk jaar op de hoofdvervaldag een herberekening. Deze hoofdvervaldag vindt u terug in het groepsverzekeringsreglement.

Een maand voor de hoofdvervaldag

Allianz stuurt u een brief of een e-mail, met als bijlage de loonlijst of het excelbestand waarop alle bij Allianz aangesloten werknemers vermeld zijn.

Vul het nieuwe brutosalaris in en verbeter de andere gegevens waar nodig in de daarvoor voorziene kolommen.

Kijk deze lijst ook na om te zien wie er ontbreekt en wie er geschrapt mag worden. Meld ontbrekende aansluitingen en uittredingen met de daarvoor bestemde documenten.

Informatie

Het is erg belangrijk dat u ons juiste en volledige gegevens doorstuurt om de nieuwe voordelen en premies te berekenen, de fiscale 80%-regel te controleren en voor elke aangeslotene een geactualiseerde pensioenfiche op te maken.

Allianz bezorgt u na het uitvoeren van de jaarlijkse berekening de volgende documenten:

 • een geactualiseerde pensioenfiche voor de aangeslotene  
 • een premieborderel met de nieuwe premies na jaarberekening

Meld ons ook in de loop van het jaar elke beweging zo snel mogelijk.