Je aanvullend pensioen wordt altijd samen met je wettelijk pensioen uitbetaald, zelfs als je pensioenreglement een andere pensioendatum vermeldt. Je effectieve pensioendatum kan immers verschillen naargelang jouw specifieke situatie, bijvoorbeeld wanneer je met vervroegd pensioen gaat. 

De opname van je aanvullend pensioen kan bijgevolg niet vervroegd of uitgesteld worden ten opzichte van je wettelijk pensioen, tenzij in uitzonderlijke gevallen en bij overgangsmaatregelen.

Contacteer je werkgever of surf naar Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voor al je mogelijkheden.

Hoeveel aanvullend pensioen je precies zult ontvangen is bij iedereen anders. Zo heeft deeltijds werken een impact op je groepsverzekering en op je wettelijk pensioen. Informeer je hierover bij je werkgever of bij de Federale Pensioendienst indien je je werk wilt afbouwen en daarom deeltijds gaat werken in de jaren voor je pensionering. 

Raadpleeg het brutobedrag dat je hebt opgebouwd bij je huidige werkgever op jouw jaarlijkse pensioenfiche of meld je aan in MyBenefits@Allianz. Hoeveel aanvullend pensioen je bij andere werkgevers opbouwde, vind je terug op de laatste pensioenfiche die je van hen hebt ontvangen of via www.mypension.be.

Je ontvangt in één keer een kapitaal of een levenslange rente, afhankelijk van wat er in jouw groepsverzekeringsreglement staat. 

Wanneer je op pensioen gaat, keert je groepsverzekering jou eenmalig een kapitaal of levenslang een rente uit. Lees in je groepsverzekeringsreglement wat jij mag verwachten.
In België is een uitbetaling in kapitaal het populairst. Dat heeft te maken met het fiscale voordeel dat je hiermee geniet. Na de fiscale afhoudingen ontvang je het volledige kapitaal. Verkies je een omzetting naar levenslange rente, dan kan dat ook.
Je aanvullend pensioen kan ook periodiek worden uitgekeerd. Op die manier is zo’n levenslange rente een extraatje bovenop je wettelijk pensioen. 

Goed nieuws, want om je aanvullend pensioen te ontvangen op je wettelijke pensioenleeftijd hoef je (bijna) niets te doen.  

Je aanvraag bij de Federale Pensioendienst zet alles in gang: 

  • Nadat Allianz alle nodige informatie heeft ontvangen, zal het nettobedrag binnen de 30 dagen uitgekeerd worden op jouw bankrekening. 
  • Dat document stuur je ingevuld en ondertekend terug, samen met een recto verso kopie van je identiteitskaart.
  • Allianz keert het nettobedrag uit op jouw bankrekening.

Zo loopt het trouwens voor alle kapitalen die je hebt opgebouwd bij meerdere pensioeninstellingen, indien je meerdere werkgevers had.

Als je je pensioen wil opnemen vóór of na je wettelijke pensioenleeftijd, moet je dat wel expliciet aanvragen. Dat kan enkel als je voldoet aan de voorwaarden rond leeftijd en beroepsloopbaan. 

Kom je hiervoor in aanmerking, dan dien je tot één jaar voor de gekozen datum een aanvraag in via je gemeente, rechtstreeks via de Federale Pensioendienst of online op www.pensioenaanvraag.be.

Ja hoor, Allianz biedt een aantal interessante beleggingsproducten aan om (een deel van) je ontvangen kapitaal te herbeleggen als je dat wenst. Contacteer je verzekeringsmakelaar om samen je beleggingsprofiel te bepalen en de juiste belegging te kiezen.

Met je pensioen komt er ook een einde aan andere voordelen die je werden aangeboden door je werkgever, zoals je dekking(en) bij arbeidsongeschiktheid en je hospitalisatieverzekering. 

Indien je dit wenst, kun je je hospitalisatiedekking individueel voortzetten. Je werkgever heeft de plicht je binnen de 30 dagen na het verlies van de beroepsgebonden verzekering hiervan op te hoogte brengen. Vanaf dan heb je opnieuw 30 dagen de tijd om bij je verzekeraar een voortzetting te vragen. Respecteer deze periode, want enkel zo blijf je verzekerd.

Teken je hierop in, dan betaal je voortaan zelf de premie van je hospitalisatieverzekering aan het tarief voor particulieren dat op dat ogenblik van toepassing is. Een veilige keuze, wetende dat je medische kosten na je 65e zullen stijgen en de premie er niet goedkoper op wordt als je een nieuwe hospitalisatieverzekering afsluit. Dat gaat na je 65e trouwens enkel nog via je ziekenfonds, met minder uitgebreide dekkingen.

Het bedrag vermeld op je pensioenfiches is een brutobedrag. Hierop zijn nog diverse heffingen verschuldigd. Om te weten hoeveel belastingen je nog betaalt, moet je in de eerste plaats weten of je eenmalig een kapitaal of een maandelijkse rente ontvangt. 

Vandaag ziet de fiscaliteit op het pensioenkapitaal uit de groepsverzekering er in grote lijnen als volgt uit.

Van het voorziene pensioenkapitaal gaan volgende inhoudingen af:

  • Een RIZIV-bijdrage op het totale brutobedrag (inclusief winstdelingen): 3,55% 
  • Een solidariteitsbijdrage van 0% of 1% of 2% (afhankelijk van de grootte van je kapitaal) op het totale brutobedrag (inclusief winstdelingen)
  • Een bedrijfsvoorheffing op het brutokapitaal, zonder winstdeling, en verminderd met RIZIV en solidariteitsbijdragen:
  • 16,50% op het deel opgebouwd door premies betaald door de werkgever*
  • 16,50% op het deel opgebouwd door werknemerspremies voor 1993
  • 10% op het deel opgebouwd door werknemerspremies na 1993

 *Indien je met pensioen gaat na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én je de laatste 3 jaren actief bent gebleven), verlaagt de bedrijfsvoorheffing voor het gedeelte opgebouwd door premies betaald door de werkgever van 16,50 % naar 10 %.

Indien je je wettelijk pensioen echter vervroegd zou opnemen, wijzigt dit percentage als volgt :

opname op je 60 jaar: 20% bedrijfsvoorheffing (i.p.v. 16,5%)

opname op je 61 jaar: 18% bedrijfsvoorheffing (i.p.v. 16,5%)

opname op je 62, 63, 64 jaar: bedrijfsvoorheffing blijft 16,5%

  • Gemeentelijke belastingen (opcentiemen), die afhankelijk zijn van de gemeente waar je woont.

De pensioeninstelling houdt de inhoudingen in bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen. In de praktijk zal de verzekeraar bij het uitbetalen van het kapitaal 16,66% bedrijfsvoorheffing afhouden (in plaats van 16.5%) en 10,09% (in plaats van 10%) om reeds rekening te houden met gemeentelijke belastingen. 

Het jaar na de uitbetaling van het kapitaal krijg je een fiscale fiche die je kan gebruiken bij het invullen van je belastingaangifte in de personenbelasting. Op basis van deze belastingaangifte wordt de definitieve aanslag bepaald.

Indien je groepsverzekeringreglement voorziet in uitbetaling in kapitaal, heb je steeds nog het recht om dit om te zetten in een rente. Dit maakt het iets ingewikkelder op het vlak van belastingen:

Vooreerst worden alle voorheffingen en bijdragen afgehouden als betreft het een opname in kapitaal, zoals hierboven beschreven.

Nadien wordt dit netto-kapitaal omgezet in een periodieke rente. Dan moet je nog jaarlijks een roerende voorheffing van 30% betalen op een bedrag van 3 procent van het netto-kapitaal dat je ontving (= belastbare basis).

Ook hier krijg je opnieuw een jaarlijkse fiscale fiche om je te helpen bij je belastingaangifte.

Als het pensioenplan voorziet in de uitkering van een rente in plaats van een kapitaal, wordt het uitgekeerde bedrag belast volgens de progressieve belastingvoet van de personenbelasting. Dat betekent dat ze toegevoegd zal worden aan je wettelijk pensioen.

Als je al een hoog wettelijk pensioen geniet, kan het belastingtarief hoog oplopen, zeker als je ook nog andere inkomsten - zoals huurgelden - zou innen.

De som van je wettelijk pensioen en je rente, min de RIZIV-bijdrage van 3,55 %, vormt het jaarlijks rentebedrag waarop de belasting berekend wordt.

Opgelet: anders dan bij een opname in kapitaal – eenmalige belasting – wordt een opname in rente jaarlijks belast in de personenbelasting. Je krijgt dus jaarlijks een fiscale fiche die je kan gebruiken bij je aangifte.