Veelgestelde vragen

Het beste dat je hier kan doen is je makelaar te contacteren aangezien er misschien nog andere polissen moeten aangepast te worden. Je kan ook je adres wijzigen via ons digitale formulier.

Je kan je rekeningnummer wijzigen via onze digitale tool.
Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen ons goed indenken dat je gedachten nu niet uitgaan naar het afhandelen van financiële zaken.

Het beste wat je kunt doen is eerst de makelaar te verwittigen. Er zijn misschien nog andere polissen die moeten nagekeken worden. Je kan ons ook contacteren via het contactformulier. 

Scroll horizontaal om meer te zien

​​ Allianz Schadeverzekering  (premie en schade)    ​BE74 3100 1407 6507  
​ Leven groepsverzekeringen ​BE74 3100 1407 6507  
​ Leven Beleggingen  ​BE40 3101 9360 0063   
​ Leven klassieke premies ​BE74 3100 1407 6507  
​ Pensioen ​BE48 3630 7309 7927  
​ Arbeidsongevallen ​BE64 3100 0356 6252  
​ CW ​BE67 3101 6587 9887​  
Bij Allianz kan je vanaf nu al je kwitanties en verzekeringsdocumenten via mail ontvangen. Goed voor het milieu, geen stapels papier meer en een stuk efficiënter. Kortom: tijdwinst. 
Bijna al onze nieuwe klanten gaan voor deze oplossing en krijgen alle documenten nu in digitale vorm. Spreekt dit je ook aan? 
Je kan je makelaar terug vinden op de bijzondere voorwaarden en op het vervaldagbericht van je contract.
Je kan altijd kiezen voor een andere makelaar, de wijzigingen gaan van kracht zodra je makelaar onderstaande formulier heeft ingevuld en naar ons heeft gestuurd. 
Hoe staat Allianz ten opzichte van fraude en welke middelen gebruikt ze om fraude te bestrijden. Dat is waar het hierover gaat.
Maar laten we er geen misverstand over bestaan. Het fraudebeleid van Allianz is niet vrijblijvend. Het is van toepassing op al onze medewerkers, commerciële partners en klanten. We hanteren een “zero tolerance” voor fraude. 
Fraude wordt gedefinieerd als elke onwettige of ongeoorloofde daad, opzettelijk gepleegd door een natuurlijke of rechtspersoon met als doel er onterecht profijt of voordeel uit te trekken en financiële, materiële, morele of imagoschade te berokkenen aan de onderneming en/of haar klanten, makelaars of gesprekpartners (leveranciers, onderaannemers).

Allianz accepteert geen enkele vorm van fraude, en spant zich daarom in om fraude door preventie, detectie en gerichte opvolging te voorkomen en te bestrijden. Fraude raakt niet alleen de bedrijfseconomische belangen van Allianz, maar ook de belangen van de verzekeringnemers en de reputatie van de financiële branche.

Allianz hanteert de volgende strategie in het kader van fraudebestrijding:

 • Wij zorgen er voor dat onze producten maximaal fraudebestendig zijn.
 • Fraude wordt aangepakt op basis van het uitgangspunt ‘fraudebestrijding loont’.
 • Effectieve fraudebestrijding met gekwalificeerde en betrokken medewerkers.
 • Er is constant en actief aandacht voor een volledige en correcte informatievoorziening.
 • Fraudebeheersing vindt plaats met reflectie naar ethiek en imago.
 • Iedere poging tot fraude wordt zwaar bestraft en eventueel gerechtelijk vervolgd

Niet ontdekte misleiding heeft natuurlijk invloed op de prijs van een verzekering. U als eerlijke klant stelt het waarschijnlijk weinig op prijs dat uw polis duurder is omdat oneerlijke klanten uitkeringen krijgen waar ze geen recht op hebben. Dit wil Allianz niet en dus doen wij er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen.

Bijvoorbeeld door bij een aanvraag voor een verzekering correct het risico te kunnen inschatten, door duidelijke vragen te stellen bij schade, door bij twijfel over te gaan tot een nader en grondig onderzoek.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van relevante informatie uit diverse databanken, zoals de RSR (Risques Speciaux/Speciale Risico’s) lijsten.

Deze lijst wordt beheerd door Datassur, een gemeenschappelijke databank van zowat alle verzekeraars in België. Die databank bevat de speciale risico’s voor onder andere brandverzekering, ongevallenverzekering en motorrijtuigverzekeringen. Een verzekeraar zal de RSR controleren vooraleer die u een definitief verzekeringsvoorstel doet.

Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij de Autoriteit voor gegevensbescherming. Voor het gebruik van de gegevens uit deze databanken gelden uiteraard strikte regels.

U vertrouwt Allianz. Als er iets gebeurt, moet u erop kunnen rekenen dat u de uitkering krijgt waarop u recht heeft. Zo moet Allianz er ook op kunnen vertrouwen dat wat u vertelt, waar is. Blijkt dat niet het geval en wordt fraude vastgesteld, dan zal Allianz het verzoek om uitkering afwijzen. Bovendien zal Allianz bij bewezen fraude de feiten melden aan de hoger genoemde databanken.
Op die manier kan worden voorkomen dat iemand die fraude heeft gepleegd zich zomaar ergens anders weer kan verzekeren. Zo wordt voorkomen dat klanten van andere verzekeraars meebetalen aan frauduleus gedrag!
Frauduleus handelen mag niet lonen. Daarom treden wij streng op tegen fraudeurs. In het belang van al onze eerlijke klanten, in het belang van een integere verzekeringsbedrijfstak.

Bij geconstateerde fraude of bij een door feiten gerechtvaardigd ernstig vermoeden van fraude, kan door Allianz aangifte worden gedaan bij de politie en/of parket.
Bijvoorbeeld fraude waarbij gebruik is gemaakt van een vals(e) document(en), waarbij er sprake is van het misdrijf “valsheid in geschrifte”.
Weet ook dat onderzoeken bij schadegevallen dienen te gebeuren door onderzoekers vergund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat deze onderzoekers de wettelijke verplichting hebben ieder misdrijf of misdaad waarvan ze kennis krijgen tijdens hun opdracht, dienen te melden aan de Procureur Des Konings van de plaats waar de feiten zich hebben voorgedaan.

Wanneer u niet fraudeert, zult u niets merken. Klanten die frauderen, zullen hier uiteraard wel iets van merken. Wanneer wij het gevoel hebben dat er een verzekeringsfraude gaande is, wordt een onderzoek ingesteld waarbij wij ons houden aan geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek zullen er maatregelen genomen worden, zoals:
 

 • Een geclaimde schade niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed;
 • Onterecht uitgekeerde schade dient te worden terugbetaald;
 • Extra gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de fraudeur;
 • Alle lopende polissen worden beëindigd;
 • Registratie volgt in de RSR lijsten; 
 • Er aangifte bij de politie wordt gedaan;
 • Er een strafklacht wordt neergelegd.
U kan steeds contact opnemen met onze Anti-fraud coördinator op volgend e-mail adres, [email protected].
Wij vinden het belangrijk om je goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent met onze werkwijze of dienstverlening. Het spreekt voor zich dat we alles in het werk stellen om u een zo goed mogelijke dienstverlening te laten ervaren. Mocht je alsnog niet tevreden zijn, dan betreuren wij dit natuurlijk.
We doen in elk geval ons best om je de best mogelijke service aan te bieden, maar mocht je alsnog niet tevreden zijn en een klacht wensen te uiten, dan stellen we je voor dat je eerst contact opneemt met je verzekeringsmakelaar. Kan je verzekeringsmakelaar je niet verder adviseren, dan staat onze klachtendienst ter beschikking. Geef je klacht dan aan ons door aan onze klachtendienst via ons online formulier.
De algemene voorwaarden van je verzekering kan je vinden in ons document center.

 1. Ben je verzekerd via je werkgever ? Doe aangifte bij onze externe beheerder waarvan je een Welcome Pack ontving. Heb je niets ontvangen, raadpleeg dan de personeelsdienst van je werkgever. 
 2. Ben je niet via je werkgever verzekerd? Meld dan je hospitalisatie via MedExel. Zij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur via 02/44 44 908. Mailen kan ook: [email protected].

  Vanaf het debet op uw rekening en het ontvangen en verwerken door Allianz mag men 3 werkdagen rekenen. Op de 4de werkdag vertrekt de groene kaart met de post (non-prior)

  Neem zo snel mogelijk contact op met je makelaar, deze kan je het snelste helpen. Je kan de contactgegevens van je makelaar terugvinden op de bijzondere voorwaarden en het vervaldagbericht van je contract.

  Neem zo snel mogelijk contact op met je makelaar, deze kan je het snelste helpen. Je kan de contactgegevens van je makelaar terugvinden op de bijzondere voorwaarden en het vervaldagbericht van je contract.

  Een aanvraag kan verzonden worden via ons contactformulier met vermelding van het contractnummer en vervaldag.

  Je kan je contract opzeggen via je makelaar of door middel van een aangetekende brief aan Allianz.

  Dit kan je het beste regelen via je makelaar of via ons contactformulier. Zorg er wel voor dat je bewijststukken meestuurt zoals bijvoorbeeld een notarisakte of schrapping plaatnummer enzv...

  Een aanpassing van je polis kan je regelen via je makelaar.

Een robotmaaier maakt deel uit van de inhoud (inboedel). Als de inhoud verzekerd is, is ook de robotmaaier verzekerd.

In open lucht zijn een aantal waarborgen echter uitgesloten (bijv. storm, hagel, …). De uitbreiding “Relax@Home” biedt een oplossing voor uw tuinmaterieel in open lucht. In combinatie met de waarborg “Diefstal” is zelfs de diefstal van de robotmaaier in open lucht verzekerd.

  Voor vragen omtrent je groepsverzekering kan je terecht in ons helpcenter.

EBonline is je directe toegangspoort tot:

 • @line plus
 • het Uitwisselingsplatform
 • een bibliotheek met alle nuttige documenten voor uw groepsverzekering.

Afschaffing van de pensioenbonus.

In 2007 werd de pensioenbonus ingevoerd om mensen langer aan het werk te houden. In 2014 volgde een herziening van de berekeningswijze en de voorwaarden. Ook werden de systemen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren gelijkgeschakeld.

Met ingang van 2015 werd het systeem afgeschaft door de Regering. Als je echter al een pensioenbonus genoot vóór 1 januari 2015, dan blijft dit voordeel voor jou behouden.

De pensioenbonus is afgeschaft sinds 1 januari 2015. Wie voordien al de pensioenbonus genoot, blijft dit voordeel echter behouden.

De Regering heeft de fiscaliteit van het pensioensparen aangepast.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen pensioenspaarcontracten die al bestonden op
31 december 2014 en andere pensioenspaarcontracten.

Pensioenspaarcontracten die al bestonden op 31 december 2014

Gedurende vijf jaar wordt er 1% van de reserve (op 31 december 2014) afgehouden en doorgestort naar de fiscus. Op 60 jaar betaal je de taks op het langetermijnsparen. Die bedraagt dan nog 8% (op de reserve in het contract op je 60ste), verminderd met de al ingehouden bedragen.

Overlijd je vóór je 60ste, dan betalen je nabestaanden ook 8% belastingen.

Ben je pas na je 55ste met pensioensparen begonnen, dan betaal je 8% belastingen op de tiende verjaardag van het contract. Stel, je bent met pensioensparen gestart op je 57ste. Dan betaal je dus 8% belastingen op de reserve in het contract op je 67ste.

Andere pensioenspaarcontracten

Je betaalt 8% belastingen (‘taks op het langetermijnsparen’) op de reserve in het contract op je 60ste verjaardag.

Overlijd je vóór je 60ste, dan betalen je nabestaanden ook 8% belastingen.

Ben je pas na je 55ste met pensioensparen begonnen, dan betaal je 8% belastingen op de tiende verjaardag van het contract. Stel, je bent met pensioensparen gestart op je 57ste. Dan betaal je dus 8% belastingen op de reserve in het contract op je 67ste.

De Regering heeft de fiscaliteit van het pensioensparen aangepast.

Als zelfstandige kan je op verschillende manieren sparen voor een aanvullend pensioen.

Je kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een traditioneel pensioensparen afsluiten. Werk je met een vennootschap, dan is ook een individuele pensioentoezegging (IPT) een interessante oplossing. Zelf voor een aanvullend pensioen zorgen is immers meer dan nodig, als je na je pensionering je levensstandaard wil behouden.

Feit is dat je via een pensioenplan pas op lange termijn spaart. Als je om een of andere reden op vrij korte termijn geld nodig hebt, dan overwegen sommige mensen om hun pensioenplan af te kopen. Dit is niet altijd mogelijk en is, als het dan toch zou kunnen, vaak geen goed idee. De fiscus straft zo’n afkoop immers af met een tarief van 33%.
We zetten een en ander op een rijtje:

 • Pensioensparen: afkoop is mogelijk als de polisvoorwaarden dit toelaten, maar je betaalt 33% belastingen!
 • VAPZ en IPT: afkoop is ten vroegste mogelijk vanaf 60 jaar en als de polisvoorwaarden dit toelaten.
 •  

Voorschot

Stel, je overweegt de aankoop van vastgoed, maar beschikt over onvoldoende eigen spaargeld om dit te financieren. Een afkoop is, zoals hierboven beschreven, geen goede piste. Je kan dan wel een voorschot op je pensioenplan vragen. Dit is mogelijk als het gaat om een vastgoedverrichting (aankoop, bouw of verbouwing) binnen de Europese Economische Ruimte. Zo kan je een bepaald gedeelte van de reserve in je contract als voorschot opvragen. Je kan het opgevraagde bedrag later terugbetalen. Doe je dit niet, dan wordt deze som uiteraard afgetrokken van het uitbetaalde
kapitaal op het einde van je contract.
 

Inpandgave

Ook een inpandgave van je pensioenplan aan de kredietverstrekker is een mogelijkheid.

Je pensioenplan afkopen is vaak geen goed idee. Het is ook onmogelijk in bepaalde gevallen.

De wettelijke pensioenleeftijd stijgt van 65 jaar naar 66 in 2025 en naar 67 in 2030.

Dit betekent echter niet dat iedereen effectief tot zijn of haar 67ste zal moeten werken. In de tabel hieronder kan je per kalenderjaar de exacte loopbaanvoorwaarden en minimumleeftijd aflezen om vervroegd met pensioen te kunnen gaan.

Kalenderjaar Minimumleeftijd Minimumloopbaan Uitzonderingen
       
2021 63 jaar 42 loopbaanjaren of 60 jaar en 44 loopbaanjaren    of 61 jaar en 43 loopbaanjaren 

Concreet betekent dit dus dat je vanaf 2021 pas op 63 jaar vervroegd met pensioen kan, op voorwaarde dat je een loopbaan van minstens 42 jaar achter de rug hebt.

Er wordt in bepaalde overgangsmaatregelen voorzien voor mensen die vrij dicht bij hun pensioen stonden of een zwaar beroep uitoefenen. Ook voor lange loopbanen zijn nog uitzonderingen mogelijk. Die vind je in de rechterkolom van de tabel.

Ben je zelfstandige, dan zorg je maar beter zelf voor een aanvullend pensioen.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of pensioensparen zijn interessante mogelijkheden. Maar als je met een vennootschap werkt, dan is een individuele pensioentoezegging (IPT) een zeer voordelige oplossing. Wij leggen je uit waarom.

 • De vennootschap sluit de IPT af. Die betaalt dus ook de premies, terwijl jij de begunstigde bent.
 • De vennootschap kan de premies integraal aftrekken als beroepskost en betaalt dan minder vennootschapsbelasting, op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt.
 • Je kan eventueel een backservice doen. Dit betekent dat je ook de nog niet benutte fiscale ruimte uit het verleden kunt opvullen. Zo kan je tot tien jaar teruggaan, ook voor jaren waarin je zelfs nog geen zelfstandige was.
 • Zelfs als je vennootschap failliet zou gaan, blijft je investering beschermd.
 • Je kan eventueel aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een overlijdensdekking of een waarborg arbeidsongeschiktheid.
 • Je kan een gedeelte van de reserve van je IPT opvragen als voorschot om vastgoedte kopen, bouwen of te verbouwen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
 •  
 • Bij een IPT betaalt je vennootschap de premies.

Dit hangt ervan af of je een vennootschap hebt of niet

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ is een zeer interessante oplossing voor zelfstandigen om te sparen voor een aanvullend pensioen. Je bouwt niet alleen een pensioenkapitaal op, maar betaalt tevens minder sociale bijdragen en minder belastingen.

Om dat aanvullend pensioen bijeen te sparen, stort je bijdragen, ook wel premies genoemd. Je kan ervoor kiezen om de premie persoonlijk te betalen. Werk je via een vennootschap, dan kan je ook je vennootschap de premies van je VAPZ laten betalen. De premie wordt dan wel belast als voordeel van alle aard.

Ben je een zelfstandige met een vennootschap, dan kan je die vennootschap de premies van je VAPZ laten betalen.

Beperkte schades zoals ruit- en stormschade zijn niet van invloed op je premie. Bij andere schades betaal je meer premie als wij deze schade betalen en niet kunnen verhalen.

Wil je weten wat je na schade betaalt? Neem dan contact op met je verzekeringsmakelaar 

Schade kun je altijd door Allianz laten betalen als je daarvoor verzekerd bent. Toch is het soms verstandiger om een schade zelf te betalen. Bijvoorbeeld een kleine schade of als je in korte tijd meer schades hebt gehad. Je vermijd dan een stijging van de bonus malus door schade. je mag schade(s) die wij aan jou of aan de tegenpartij hebben vergoed alsnog zelf betalen. Weet je niet goed of u een schade wel of juist niet door ons moet laten betalen? Neem dan contact op met je verzekeringsmakelaar.
Helaas is niet iedere schade verzekerd. Is de geleden schade niet verzekerd, dan zullen wij je een weigeringsbrief sturen, waarin wij je claim afwijzen. Wij vertellen je hierbij altijd waarom wij de schade niet vergoeden en waar je dit in de polisvoorwaarden kan terugvinden.
Ben je het na het lezen van de polisvoorwaarden niet eens met het genomen standpunt? Bespreek dit dan met je verzekeringsmakelaar. Uiteraard kan je ook contact met ons opnemen.
Je kan een Allianz erkende hersteller vinden via onderstaande link.
Via onderstaande link kan je een arbeidsongeval melden.
 1. Ben je verzekerd via je werkgever ? Doe aangifte bij onze externe beheerder waarvan je een Welcome Pack ontving. Heb je niets ontvangen, raadpleeg dan de personeelsdienst van je werkgever.
 2. Ben je niet via je werkgever verzekerd? Meld dan je hospitalisatie via MedExel. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 16 uur via 02/44 44 908. Of mail hen via  [email protected].

Bij Allianz erkennen we volgende gebeurtenissen als natuurrampen:

Overstromingen

Daarmee bedoelen we:

 • het afvloeien van water dat onvoldoende door de aarde opgenomen wordt als gevolg van hevige neerslag
 • het overlopen van kanalen, meren, vijvers, zeeën en andere waterlopen als gevolg van hevige neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf
 • aardverschuivingen en grondverzakkingen die het gevolg zijn van bovenstaande overstromingen.

Belangrijke opmerking:

Het overstromen van een kanaal, meer, vijver, zee of andere waterloop en elke overloop die binnen 168 uur na het zakken of het terugstromen van de waterloop binnen de normale grenzen plaatsvindt, wordt gezien als een en dezelfde overstroming. Daar horen ook de verzekerde gevaren bij die het rechtstreekse gevolg zijn van die overstroming. In dat geval gaat het dus niet om een nieuwe overstroming.

Een aardbeving van natuurlijke oorsprong

Het overlopen of opstuwen van openbare riolen

Enkel wanneer dit veroorzaakt wordt door een stijgend waterpeil bij vloed of door neerslag, een storm, een overstroming of het smelten van sneeuw of ijs.

Een aardverschuiving of grondverzakking

Daarmee bedoelen we de beweging van een grote massa grond die goederen vernietigt of beschadigt en volledig of gedeeltelijk te wijten is aan een ander natuurverschijnsel dan een overstroming of een aardbeving.

Dit zijn de kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit een rampsituatie. Concreet omvat dit:
 

 • kosten voor reddingsacties
 • kosten voor opruiming en afbraak
 • verplaatsings-, bewarings- en herplaatsingskosten
 • kosten voor voorlopige huisvesting
 • expertisekosten
 • kosten door onbruikbaarheid van onroerende goederen (grond en huisvesting)

Dit is het geheel van de goederen waarvan jij de eigenaar bent of die aan jou toevertrouwd zijn en die zich in het gebouw bevinden.

Specifiek voor natuurrampen gelden hiervoor enkele uitzonderingen. Wil je daar meer informatie over? Neem dan contact op met de beheerder van je schadedossier.

Een gebouw is de gehele bouwstructuur behalve de eigenlijke grond. Het bestaat uit het hoofdgebouw en onafhankelijke bijgebouwen. Die laatste zijn de gebouwen die binnenin niet verbonden zijn met het hoofdgebouw. Deze kunnen al dan niet aaneengesloten zijn.

Het gebouw omvat ook:

 • aangelegde binnenplaatsen, terrassen en toegangen
 • omheiningen, ook wanneer die gevormd worden door beplantingen
 • de gedeeltelijk of volledig ingegraven buitenzwembaden waarvan de buitenwanden uit hard materiaal bestaan
 • materialen op de bouwplaats van het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden
 • de goederen die je als eigenaar blijvend aan het woonerf voorzien hebt, zoals een geïnstalleerde badkamer, een ingerichte keuken, verwarmingsinstallaties, elektrische installaties en slimme technologieën
 • de garages die je zelf gebruikt, ook al bevinden ze zich op een ander adres dan het hoofdgebouw, enkel wanneer deze niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.

Voor een gebouw
Hiervoor hanteren we bij Allianz de nieuwwaarde. Dit is de kost om een gelijkaardig gebouw opnieuw op te bouwen door professionele bouwexperts en met nieuwe materialen van dezelfde kwaliteit. Deze waarde is dus niet hetzelfde als de aankoop- of verkoopprijs van jouw huis.

Inhoud
Ook hier is de nieuwwaarde onze norm. Deze is gelijk aan de prijs die je betaalt om de gehele inhoud opnieuw aan te kopen rekening houdend met dezelfde kwaliteit en grootte. 

Kleding en linnengoed
Voor kleding en linnengoed vergoeden we de nieuwwaarde, behalve wanneer het Tariferingsbureau tussenbeide komt. Dan gaat het om de werkelijke waarde van de goederen wat neerkomt op de nieuwwaarde verminderd met de geschatte slijtage.

Juwelen
Voor juwelen volgen we de vervangingswaarde, zijnde de waarde die overeenkomt met wat het op dat moment zou kosten om jouw juwelen te vervangen. Enkel wanneer het Tariferingsbureau tussenbeide komt, zal de marktwaarde vergoed worden.

Elektrische of elektronische toestellen voor privégebruik
Dergelijke apparatuur vergoeden we volgens nieuwvervangingswaarde, de waarde die overeenkomt met de kost van nieuwe apparatuur van dezelfde kwaliteit. Tenzij bij een raadpleging via het Tariferingsbureau waarbij de werkelijke waarde vergoed wordt zonder dat het de kostprijs van nieuw materiaal met gelijkwaardige prestaties overschrijdt.

Computermateriaal voor privé- en beroepsgebruik (vast en mobiel)
Hiervoor vergoeden we opnieuw volgens de nieuwvervangingswaarde. Met andere woorden: de waarde die overeenkomt met de kost van nieuwe apparatuur van dezelfde kwaliteit. Voor een dekking ‘natuurrampen’ van het Tariferingsbureau geldt dan weer de werkelijke waarde van de apparaten als vergoeding zonder dat het de kostprijs van nieuw materiaal met gelijkwaardige prestaties overschrijdt.

Voor de dekkingen ‘overstroming’ en ‘overlopen of opstuwen van openbare riolen’ bedraagt de vrijstelling € 123,95 per schadeclaim. Voor de dekkingen ‘aardbeving’ en ‘aardverschuiving of grondverzakking’ is dit € 610 per schadeclaim. Voor deze vrijstellingen volgen we het indexcijfer van de consumptieprijzen met referentie-index 119,64 (basis 100 = 1981).

De vrijstelling van het Tariferingsbureau bedraagt eveneens € 610 per schadeclaim en volgt ook het indexcijfer van de consumptieprijzen met referentie-index 119,64 (basis 100 = 1981). In juli 2021 bedroegen de vrijstellingen dus € 269,31 voor de eerstgenoemde dekkingen en € 1.325,39 voor de laatstgenoemde dekkingen.
Dit voordeel is niet van toepassing voor de schadeclaims ‘natuurrampen’. De contractuele vrijstelling blijft ten laste van jou.

We raden je aan om zoveel mogelijk foto’s te nemen van de schade en van alle details in en rond je huis. Gooi indien mogelijk niets weg:
 

 • Bewaar beschadigde voorwerpen.
 • Voedsel en andere bederfelijke voedingsmiddelen kan je wel weggooien na het maken van gedetailleerde foto’s.
 • De ontdooide inhoud van je diepvriezer is verzekerd door de stroomuitval.
 • Laat voorwerpen die nog gerecupereerd of hersteld kunnen worden drogen, in het bijzonder elektrische apparaten.
 • Maak een gedetailleerde lijst van alle schade.
 • Wees nauwkeurig en vermeld belangrijke informatie zoals het merk, model, serienummer, aankoopprijs enzovoort.
 • Voeg zoveel mogelijk bewijzen, zoals foto’s en aankoopbewijzen, toe aan uw schadeclaim.

We stellen vervolgens een deskundige aan om de schade te begroten.

We begrijpen heel goed dat al de documenten niet meer beschikbaar zijn na een overstroming. De schade zal in dat geval samen met de deskundige geëvalueerd worden op basis van jouw foto’s, verklaringen en beschrijvingen.

Afhankelijk van het aantal te behandelen dossiers en wanneer de omstandigheden het toelaten, zal de expert jou zo snel mogelijk contacteren.

We werken samen met een netwerk van gespecialiseerde deskundigen die steeds de beste oplossing zoeken om jou binnen een redelijke termijn te vergoeden.

Dit is steeds een feitelijke beoordeling. Wanneer een woning waarvan het gelijkvloers volledig onder water stond, niet langer over drinkwater, elektriciteit, verwarming beschikt, gaan we ervan uit dat je als eigenaar normaal recht hebt op een herhuisvestingsuitkering.

Wij dekken de kosten voor voorlopige huisvesting – hotel of gelijkaardige verblijfplaats – tijdens de eerste 3 maanden (ook 3 maanden indien dekking via het Tariferingsbureau) nadat de schade gebeurd is en dat tot een bedrag van € 3.800 (index 450).

Voor de overstromingen van juli 2021 volgen we de index 878, wat neerkomt op € 7.414.

Ook gedekt in zulke omstandigheden: de gebruiksderving, met andere woorden het gemiste gebruik van het gebouw dat beschadigd en onbruikbaar is door de schade. Dit geldt slechts tijdens de normale duur van de wederopbouw. Belangrijk om te onthouden is dat je herhuisvesting en gebruiksderving niet kan combineren.

Gebruiksderving voor:

 • de eigenaar-bewoner is de schade wegens het niet kunnen gebruiken, het gemiste genot, van het gebouw. De huurwaarde van het gebouw wordt hiervoor gehanteerd
 • de verhuurder is, indien het gebouw effectief verhuurd is, de gemiste huur vermeerderd met de lasten
 • de huurder is niet van toepassing wegens ‘huurdersaansprakelijkheid’. Als huurder moet je immers zelf een verzekering voorzien voor brand- en waterschade.

Ben je huurder en heb je schade aan het gebouw? Verwittig dan de eigenaar van het gebouw. Deze zal zijn verzekeraar op de hoogte brengen van de schade.

Ben je huurder en heb je schade aan de inboedel? Maak dan een gedetailleerde lijst van alle schade met zoveel mogelijk bewijsmateriaal (foto’s, aankoopbewijzen enzovoort).

Ja, je kan een dringende herstelling vragen om het gebouw te beveiligen of verdere schade te voorkomen. Dringende herstellingen kunnen steeds zonder onze toestemming uitgevoerd worden, mits je gedetailleerde foto’s van de situatie neemt. Bewaar deze bewijzen om ze te kunnen voorleggen aan de deskundige of op verzoek van de verzekeraar.
Je kan een voorschot aanvragen. Wij zullen het bedrag van het voorschot bepalen op basis van je bewijsstukken. Deze omvatten liefst zoveel mogelijk foto’s, offertes, facturen enzovoort. De expert kan ons tijdens zijn eerste onderzoek van de schade informeren over de verschillende bewijsstukken die voorhanden zijn. Dat kan onder meer via een bezoek ter plaatse of beeldexpertise. De contractuele vrijstelling zal niet afgetrokken worden van deze eerste regeling.
Het is niet makkelijk om alle schade en verliezen bij zo’n schadegeval in te schatten en in kaart te brengen. Je kan dus gerust achteraf elementen toevoegen aan je schadeaangifte.
De schoonmaak van het gebouw is gedekt in je contract. Je kan daarvoor een schoonmaakbedrijf inschakelen of zelf starten met het schoonmaken van het gebouw. Tel in dat geval de uren schoonmaakwerk op en vermeld het aantal betrokken personen. Wij vergoeden je op basis van een forfaitair tarief wat gelijk staat met € 12,50 per uur.
Inhoud die op verplaatsing ondergelopen is, is niet gedekt wanneer deze zich niet bevindt in een gebouw dat voldoet aan de contractuele voorwaarden (artikel 19 AV Home Plan).
Nee, voorwerpen die zich buiten de gebouwen bevinden, zijn niet gedekt, tenzij ze er blijvend aan vast zitten. 

Volgens de dekking ‘natuurrampen’ (artikel 8.1) zijn motorrijtuigen niet verzekerd. Een elektrische fiets is een voertuig bestemd voor het verkeer over land dat uitgerust is met een motor en valt zo onder motorrijtuigen. Deze is dus niet verzekerd bij natuurrampen, net als de tractorgrasmaaier en jouw wagen. Je voertuig wordt wel vergoed door je verzekering ‘Materiële schade of Bradinaglas’. 

Wat wél onder de dekking valt bij natuurrampen zijn grasmaaiers en een robotmaaiers, aangezien deze deel uitmaken van de inhoud (binnen in een gebouw).  

Je digitale apparaten zijn verzekerd met de inhoud van je woning.

Indien jouw voertuig gedekt is in een BA-verzekering, ‘Materiële schade of Bradinaglas’ bij Allianz, zijn de sleepkosten gedekt volgens onze polisvoorwaarden. BA staat daarbij voor burgerlijke aansprakelijkheid. Geniet je bij Allianz Global Assistance van een ‘Carplan plus-dekking’, dan worden je sleepkosten eveneens gedekt. 

Is je voertuig verzekerd bij een andere maatschappij? Dan moet je de voorwaarden van je dekking nakijken. 

Een gebouw bestaat uit alle bouwstructuren, behalve de eigenlijke grond. De haag die een natuurlijke omheining vormt, valt wel onder de definitie van het gebouw en is gedekt indien het gebouw verzekerd is.

Bij gedekte schade aan het gebouw en/of inhoud zijn de kosten voor het herstel van de tuin ook verzekerd (artikel 20 AV Home Plan). De tuin zelf is echter niet verzekerd zonder verzekerde schade aan het gebouw en/of de inhoud, tenzij je akkoord bent gegaan met de uitbreiding ‘relax@home’. In dat geval is jouw tuin wel verzekerd.

We dekken je tuinhuis voor natuurrampen behoudens de voorwaarden van het Tariferingsbureau.
De onroerende goederen naast het gebouw vallen onder artikel 20 van de Home Plan-voorwaarden en zijn dus gedekt. Een voorbeeld van onroerende inrichting is grind rond je huis.

Je stookolietank wordt door bestemming als een gebouw beschouwd en zal worden vergoed op basis van de waarborg gebouw. Als de tank meegenomen wordt, zullen we deze vergoeden. Wanneer er water in de tank binnengedrongen is en de kuip schoongemaakt moet worden, zal deze vergoeding eveneens gebeuren op basis van de waarborg gebouw.

De saneringskosten dekken we niet aangezien de grond uitgesloten is van de waarborg, behalve wanneer je akkoord gegaan bent met de optie ‘NoPollution@Home’. In dat geval komt Allianz tussen met een maximumwaarde van € 19.511.

Nee, deze dekking is enkel mogelijk na een schadeclaim in de basiswaarborgen met uitzondering van natuurrampen.
Je vindt alle contactgegevens voor particulieren via onderstaande link.
Je vindt alle contactgegevens voor Zelfstandigen & kmo's via onderstaande link.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.